Recensie: Een brief die niet meer dicht kan

Op de voorkant van het nieuwste boek van de remonstrantse theoloog en filosoof Johan Goud (1950) zien we een schilderij met daarop een brief vol priegelige zinnen. Op die brief ligt een bril, bijna als een open uitnodiging om ‘m op te zetten en de brief te ontcijferen. Het is een zorgvuldig gekozen beeld bij het eerste deel van de titel van het boek: ‘Een brief die niet meer dicht kan. Gesprek met mijn ongelovige alter ego’.

Goud ontleende de titel weer aan een gedicht van Tom van Deel dat gaat over een ander schilderij, nl. ‘Brieflezende vrouw’ van Vermeer.

Wie ziet zichzelf zo niet staan, een keer,
met in de hand een brief die nooit meer
dicht kan en te lezen blijft, gelezen blijft.

De brief-die-niet-meer-dicht-kan keert een paar keer terug in het boek. Nu weer als beeld voor een traumatiserende mededeling die we steeds weer moeten spellen om het slechte nieuws te laten indalen, dan weer als een goed bericht dat we met veel plezier blijven lezen. Aan het eind van het boek fungeert de brief ook als beeld voor een uitnodiging aan ons adres.

Al met al staat de brief voor ‘geloven’, want daar gaat het boek van Goud over. Geloof dat zowel afschrikt als uitnodigt. Het boek is een uitwerking van een artikelenserie die Goud in 2020 en 2021 schreef voor het blad AdRem. Daarin wierp hij zo nu en dan de vraag op wat hij zelf eigenlijk gelooft. In het boek wil hij daar dieper op ingaan. Hij gaat op zoek naar zijn eigen stem.

Eigen stem

Ik hou van boeken waarin theologen proberen te verwoorden wat ze zelf geloven. Dat soort boeken overstijgen meestal de algemeenheden. Ik vind ze daarom vaak ook eerlijker. Zelf zou ik het nog best lastig vinden zo’n boek te schrijven. Want wat is precies mijn eigen stem? Die stem is wat onvast, zoekend, ontdekkend en daarmee wisselend. Misschien moet je wel een zekere leeftijd hebben bereikt om heldere lijnen te zien in je eigen denken en daar met enige trefzekerheid woorden voor te vinden.

Hoe klinkt Gouds eigen stem? Fijnzinnig, subtiel en precies. Tenminste, die woorden komen bij me op tijdens het lezen van zijn boek. Aanvankelijk had ik zelfs de neiging om ‘eigen stem’ tussen haakjes plaatsen. Want Goud spreekt bij voorkeur via citaten van schrijvers en dichters. Op zich niet verwonderlijk voor iemand die hoogleraar ‘zingeving in literatuur en kunst’ is geweest. Toch had ik vooraf bij ‘eigen stem’ iets anders verwacht. Iets meer autobiografisch misschien. Toch noemt Goud het zijn meest persoonlijke boek tot nu toe. Hoe dat zit, legt hij uit in het eerste hoofdstuk:

Als pastor, theoloog, filosoof, preker, docent, leen je woorden uit, stel je taal beschikbaar. Bovendien leen je dikwijls woorden van anderen. Maar hoe klink je zelf? Als je op die vraag antwoord geeft, komen alle dingen die door anderen gezegd en geschreven zijn, hoogstwaarschijnlijk mee. Je ontdekt dat authenticiteit iets anders is dan het puur en alleen ‘jezelf’ zijn. Ook als je je daarvan nauwelijks bewust bent, ben je niet de enige eigenaar van jezelf. Door alles wat je voelt, denkt en zegt, lopen draden in het donker die je verbinden met de wereld van vroeger en de wereld om je heen. Anderen kunnen ze vaak scherper onderscheiden dan je het zelf doet (p. 15 en 16).

Ongelovig alter ego

Goud schrijft dat in hem twee ‘ikken’ huizen. Als kind was hij onbevangen, argeloos en dromerig. Toen zijn vader uit het leven stapte, kwam er bij de toen veertienjarige Goud een sterke rationele inslag bij, die wantrouwend op zoek ging naar ‘zin in een zee van zinloosheid’. Zijn ‘ongelovige alter ego’ noemt Goud die andere kant. Maar zijn vertrouwensvolle ‘ik’ verdween niet. Beide kanten maken deel uit van wie Johan Goud is. Zijn geloof beschrijft hij dan ook als een voortdurend gesprek tussen zijn twee ‘ikken’. En in dat gesprek zoekt Goud naar woorden, vaak geleend van andere zoekers in kunst, literatuur en filosofie. Dichter Rutger Kopland noemde hem ooit een ‘zoeker in taal’.

Goud deelt zijn boek op in vijf delen. De eerste vier laten zich lezen als een inleidende aanloop naar het antwoord op de vraag wat hij zelf gelooft. In het laatste deel, ‘Inhouden van geloof’, volgt Goud de structuur van de remonstrantse geloofsbelijdenis van 2006 waarvan hij een van de opstellers was. Achtereenvolgens gaat hij in op zelfkennis, de geest van vrijheid, de gekruisigde, God als raadselwoord, nu, toekomst, aan de dood voorbij, vergeving, vrede en vrijheid en de geloofsgemeenschap.

Wie hoopt op een stevig gesprek tussen de dromerige Goud en zijn ongelovige alter ego, of een eerlijke onderlinge bevraging, komt wat bedrogen uit. De beloofde dialoog tussen de beide ‘ikken’ wil niet echt van de grond komen. Daarvoor zijn de beide kanten van Goud in de loop der jaren te zeer versmolten geraakt, denk ik. Zelden trekt hij in twijfel wat hij zegt te geloven (of niet te geloven) en daarmee maakt hij het zichzelf niet heel moeilijk.

Schat aan mooie woorden

Desondanks bevat het boek een schat aan mooie woorden en gerijpte inzichten, precies de reden waarin ik zo hou van boeken van theologen die schrijven over hun geloof. Zo breekt Goud gepassioneerd een lans voor grensoverschrijdend denken. Denken kan niet zonder dichten, zegt hij. Het is de verbeelding die het denken verder brengt. Niet dat we ooit definitieve antwoorden zullen vinden, maar zo komen we tenminste wel tot eerlijke antwoorden, schrijft Goud.

Verder is Goud een groot Levinas-kenner. Veel centrale ideeën van deze Frans-joodse denker lezen we terug in ‘Een brief die niet meer dicht kan.’ Zoals over de ‘ander’ die hier en nu onze aangeharkte wereld binnenbreekt en ons aankijkt. Religie is daar te vinden, waar we die ander werkelijk ontmoeten en in gesprek gaan, schrijft Goud. Een dialoog op ooghoogte. Dat kan als we een ander een luisterend oor bieden, maar ook als we, zoals Goud doet, ons denken scherpen aan het werk van bijvoorbeeld een schrijver of dichter.

Belangrijkste vondst

Goud raakt me met wat hij zijn belangrijkste vondst noemt, nl. het besef dat wij leven van wat ons gegeven wordt. Denk aan de aarde, zuurstof, de zon, slaap, liefde, plezier in je werk. Als we ervan doordrongen raken hoezeer we afhankelijk zijn van wat ons zomaar toevalt worden we zelf vrij om te geven, schrijft Goud. Dan komen we in het geweer tegen wreedheden die andere mensen en dieren worden aangedaan. Want ook hun bestaan is geschonken en, zo merkt Goud treffend op, kan een geschenk aan ons worden.

Voor wie tast naar woorden als het over geloven gaat – en wie doet dat eigenlijk niet – kan Goud een fijne gids zijn. Een gids die ruiterlijk erkent dat spreken over God eigenlijk helemaal niet kan. Zijn zorgvuldig zoeken in taal, doorspekt met talloze tot nadenken stemmende citaten, probeert niet alleen te verhelderen wat hij zelf gelooft, maar kan zeker ook anderen helpen iets van hun eigen stem te ontdekken.

Aries van Meeteren
voorganger Hardinxveld/Giessendam

Johan Goud, Een brief die niet meer dicht kan. Gesprek met mijn ongelovige alter ego (Boekscout, 218 p.) € 21,99. ISBN: 978-94-646-8479-7 (kijk voor de tekst van de remonstrantse geloofsbelijdenis op: https://t.ly/m8vx9)
U kunt het boek bestellen in de webshop van de Remonstranten

Recensie: Erasmus dwarsdenker

Overvreemdbaar

Dit wordt ons niet ontnomen: lezen,
en ademloos het blad omslaan,
ver van de dagelijksheid vandaan.
Die lezen mogen eenzaam wezen.

Zij waren het van kinds af aan.

Hen wenkt een wereld waar de groten,
de tijdelozen voortbestaan.
Tot wie wij kleinen mogen gaan,
de enigen die ons nooit verstoten.

Alsof Ida Gerhardt dit dichtte toen ze het boek Erasmus gelezen had.

Het boek

De laatste bladzij van Erasmus sloeg ik om op de avond voor ik van Rotterdam (Pernis) vertrok. Daarna wandelde ik richting Laurens om de foto van zijn beeld te maken (het verhaal gaat dat hij een blad omslaat als de klokke twaalf slaat).

Ik zou nog een recensie schrijven. Dat doe ik zonder het boek open te slaan.

Het is alweer een kleine vier maanden geleden dat ik naar Leeuwarden verhuisde. Erasmus’ wijsheid, lef en werklust heeft een blijvende indruk op me achtergelaten. En, bovendien: heeft hij een doorslaggevende invloed op onze wereld gehad. We kennen Erasmus vooral als schrijver van de “Lof der Zotheid” waarin Vrouwe Zotheid met goddelijke ironie de hele wereld op de hak neemt.

Maar Erasmus was in de eerste plaats vertaler en pedagoog. Alle tegenwerking heeft hem later tot de “Lof” bewogen.

Humanist

Zonder te overdrijven durft Sandra Langereis te stellen dat het Erasmus is geweest die de Renaissance (wedergeboorte van de klassieken) en daardoor het humanisme (begin bij jezelf, niet bij het gezag) in de beslissende stroomversnelling heeft gebracht. Ook de Bijbel vertaalde Erasmus namelijk uit het Grieks en uit de gecorrigeerde Vulgaat. Beide verzag hij ze van onweerlegbaar wetenschappelijk commentaar.

Dat was tegen het zere been. Dat was een trap tegen de poten van de tronen.

Zijn vertaling bleek namelijk essentieel af te wijken van de Vulgaat en haar dogmatische vertalingen. Wie was er nu geïnspireerd geweest? Hadden de Pausen het alleenrecht de Bijbel in hun voordeel te veranderen? Maar ook de grote Hiëronymus zelf (vaak verbeeld door onze Rembrandt) twijfelde aan zijn eigen vertaling en mopperde dat hij niet genoeg oude handschriften tot zijn beschikking kreeg! Een groot aantal wist Erasmus echter wèl op te sporen, en te verwerken.

Luther versus Erasmus

Toen Luther later zijn Bijbel in het Duits presenteerde heeft hij dat alleen kunnen volbrengen door Erasmus voorwerk. Helaas was Luther lang niet zo’n humanist als Erasmus. Ook Luther ging prat op zijn eigen dogmatiek en geloofde, net als de andere Middeleeuwers in hellevuur en hemelse beloning. Het kwam al vroeg tot een radicale breuk. Op zijn sterfbed lachte hij dat wel hijzelf, maar Erasmus niet de hemel zou beërven. Ook Socrates en andere klassieken zouden het heil niet halen. Voor Erasmus was dat een breekpunt. Zijn hemel was veel beter gevuld!

Nou: geef mij dan maar Erasmus. Voor mij was hij de grootste. Ik zou bijna “Nederlander” schrijven, ware het niet dat ons landje toen nog niet bestond. Erasmus was een wereldburger van ongeëvenaard formaat en blijft, dat laat het boek al vanaf de kaft zien, bij de tijd.

Korte biografie

Desiderius Erasmus (Rotterdam 1466 – Basel 1536) heeft, met een afwezige vader (een rondtrekkend vertaler en priester) en een vroeg overleden moeder een zware start gehad. Het heeft hem gehard en gevormd. Hij moest het op eigen kracht doen. Vader stief voor de twee elkaar hadden kunnen kennen; liet echter een kapitaal na voor zijn zoon – dat door malafide familieleden opgesoupeerd werd.

Erasmus werd door hen opgeborgen in kloosters.

Zo is hij is altijd eenzaam, dwars, solist en eigenwijs geweest. Alleen heeft hij van jongs af aan (latijn en later Grieks) gelezen. Zijn bloei en dwarsheid begon in zijn puberjaren in Deventer. Niemand wilde dat toen nog inzien. Maar toen al begon hij te vertalen. Wat hij zelfstandig vond, maakte hem verdacht bij de superieuren. Hij ergerde zich mateloos aan zijn slaafse onderwijzers. In alle arren moede wist hij oprecht beter.

De brieven die hij vanaf zijn vroege jeugd aan vrienden en later ook aan lotgenoten en tegenstanders schreef vullen tegenwoordig zeven dikke boeken. De commentaren op Hiëronymus (die de Vulgaat bezorgde) en andere kerkvaders nog een paar keer meer.

De wijsheid van de ongedoopte ouderen troostte hem (zie de laatste strofen van het bovenstaande gedicht). Deze dwarsdenker, deze vreemde vis die tegen de stroom in naar de bron probeerde te zwemmen is daardoor wijzer, humanistischer en sterker gegroeid. Bewijzen, meneer! Weerleg maar als je kunt! Niet dat geduvel met hogere autoriteit. Hetzelfde overkwam Hugo de Groot (zie mijn recensie over de pil van Henk Nellen: “Hugo de Groot: geen vredestichter zonder tegensprekers”). Ook Hugo ging het boven alles om de correcte, eerlijke Bijbelvertaling. In zijn boekenkist zaten oorspronkelijk diverse Erasmussen.

Tenslotte

In Leeuwarden liggen de gedichten op straat. Dit is de enige stad met een Poëziesteeg.

Ook het gedicht van Ida Gerhardt heeft een plek in het hart van de stad gekregen.

Ik herlas het en wist: “Dit tekent Erasmus”.

Ik heb werkelijk van het boek genoten.

Ivo de Jong,
emeritus voorganger

(de foto van het beeld van Erasmus is genomen op mijn laatste avondje Rotterdam)

Erasmus dwarsdenker door Sandra Langereis
2021 De Bezige Bij

Recensie: Boven is onder ons

Boven is onder ons – en nu?

Rick Benjamins heeft een intrigerend boek geschreven. Alleen al de titel fascineert: ‘Boven is onder ons. Denken over God na God’. En dan de afbeelding op de omslag! We zien een zwart vierkant en een rood vierkant tegen een grijzige achtergrond. Hoewel? Zijn het wel vierkanten? En in wat voor merkwaardige relatie staan de vierkanten eigenlijk?

We kijken naar werk van de Pools-Oekraïense kunstenaar Kazimir Malevitsj (1879-1935). Het staat bekend onder de naam ‘Zwart vierkant en rood vierkant’, maar zelf gaf Malevitsj het doek de titel ‘Schilderkundige realisatie van jongen met plunjezak. Kleurenmassa’s in vier dimensies.’ Een jongen met een plunjezak? Kleurenmassa’s? Vier dimensies?

Malevitsj maakte het schilderij in 1915. Hij was in die jaren bijna koortsachtig op zoek naar een nieuwe manier om zich uit te drukken. Hij probeerde onder meer het impressionisme, expressionisme en kubisme. Uiteindelijk schoof hij op naar volledig abstracte kunst en noemde dat suprematisme.

Vierde dimensie

Waar het Malevitsj met zijn suprematisme om ging was om hoger, dieper, verder te kijken dan de zichtbare buitenkant van de dingen. Daarnaar verwijst ook het begrip ‘vierde dimensie’ uit de titel van het doek: een dimensie voorbij lengte, breedte en diepte, dus voorbij alle herkenbare vormen. Malevitsj was op zoek naar de oneindigheid.

En daarmee is de omslag van Benjamins’ boek al meteen een prima verbeelding van wat hij wil doen in ‘Boven is onder ons’. De hoogleraar vrijzinnige theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit denkt na over God na God. Hij zoekt als het ware de kern, het wezen van God, voorbij alle voorstellingen die we de eeuwen door van God hebben gemaakt.

Dat is een spannend uitgangspunt. Want we zeggen in de vrijzinnigheid vaak wel dat we niet langer geloven in een God als the man(!) with the masterplan, die boven ons troont in een hemelse werkelijkheid en daar alle touwtjes strak in handen houdt. Maar hoe kunnen we God dan nog wel zien?

Net als bij Malevitsj is het resultaat van die zoektocht tamelijk abstract. God verandert bij Benjamins van een ‘God van daarboven’ in een woord voor de ervaring dat er meer is dan wij zien. God schuilt niet langer in een werkelijkheidbuiten de onze, maar in een anders zien van de werkelijkheid waarin wij leven.

Kuitert

‘Boven’ is dus ‘onder ons’ in het omdenken van Benjamins. De beeldspraak is een knipoog naar de bekende woorden van de gereformeerde theoloog Harry Kuitert: “Alles spreken over boven komt van beneden, ook het spreken dat beweert van boven te komen.”

Kuitert schreef dit al in 1974, maar hij bereikte er pas in 1992 de gereformeerde goegemeente mee toen hij zijn Algemeen Betwijfeld Christelijk Geloof uitbracht. Dat boek liet een bom afgaan in de kerk. Velen meenden dat Kuitert afrekende met ‘boven’, maar hij nam alleen ons spreken erover op de korrel. ‘Boven’ liet hij juist in stand, als macht tegenover de mens.

Voor Benjamins staan boven en beneden niet tegenover elkaar. Boven kan onder ons aanwezig zijn en stem krijgen in ons, schrijft hij. Vóór Kuitert was dat allang gesneden koek voor moderne filosofen. Die komen aan bod in het tweede deel van ‘Boven is onder ons’. Denk aan Descartes, Spinoza, Hume, Kant, Schleiermacher, maar vooral Hegel en Heidegger.

Taai

Hier wordt ‘Boven is onder ons’ wat taai. Ik snap dat het voor een goed verstaan van hedendaagse denkers nodig kan zijn om kennis te nemen van hun voorgangers, maar van mij had dit deel een stuk korter gemogen. Mensen lezen het boek m.i. vooral om te worden bijgepraat over de nieuwste theologische denkbeelden. Daarin ligt ook de grote meerwaarde van Benjamins’ boek.

Gelukkig is Benjamins het meest op dreef in het derde deel over denkers die net als Kuitert vaarwel hebben gezegd tegen een persoonlijk God, maar die God niet zien als wezen dat los staat van ‘beneden’, dus van onszelf. Van elke besproken theoloog of filosoof wordt het denken in tamelijk heldere bewoordingen in de verf gezet. Dat is fijn, zeker omdat hun werk nog nauwelijks in het Nederlands beschikbaar is.

Aan bod komen theologen die God vooral als een manier zien waarmee mensen zichzelf en de wereld proberen te duiden (Ulrich Barth, Jörg Lauster en Hartmut von Sass), deconstructivisten die zeggen: er is geen God, er is alleen openheid (Frits de Lange, Carl Raschke, Thomas Altizer, Slavoj Žižek, Jean-Luc Nancy en Giorgio Agamben) en constructieve theologen als Richard Kearney, John Caputo en Catherine Keller.

Benjamins gaat vooral bij die laatsten voor anker in zijn denken over God na God. God is bij hen een gever van mogelijkheden (Kearney), een ander woord voor ‘misschien’ dat ons onrustig maakt en ons aanzet om in beweging te komen (Caputo) of de optelsom van alle relaties waaruit onze wereld is opgebouwd en waarvan wij deel uitmaken (Keller).

‘God means trouble’

Denken over God na God is denken voorbij de grote woorden. Dat is misschien wel het meest radicaal uitgewerkt bij Caputo. Van God als opperrechter blijft alleen nog God als ‘roep’ over. “God does not exist, God insists”, schrijft Caputo ergens (‘God bestaat niet, maar dringt aan’). Daarmee is God niet onschuldig. De roep die ons ertoe kan brengen om de wereld een beetje mooier te maken biedt geen enkele garantie op succes. “God means trouble”, stelt Caputo dan ook vast.

‘Boven is onder ons’ is een veeleisend boek, erkent Benjamins. Het is ook bewust beperkt in zijn opzet, want het wil alleen denken over God na God. Het gaat niet over mystieke ervaringen, levenskeuzes of het persoonlijk geloofsleven. Maar aan de hand van alle besproken theorieën kunnen lezers wel zelf gaan sprokkelen. Er valt voor wie van (stevig) denken houdt genoeg te ontdekken.

Wel ben ik na het lezen van ‘Boven is onder ons’ toe aan een boek waarin het denken over God na God een vertaling krijgt in meer alledaags spreken over wat we aan moeten met een insisterende God. Een boek dat, net als Malevitsj in zijn latere meer figuratieve werk, vanuit de abstractie verder zoekt naar nieuwe taal om van betekenis te blijven in een veranderende wereld.

Aries van Meeteren
voorganger Hardinxveld/Giessendam

Rick Benjamins, Boven is onder ons. Denken over God na God (Uitgeverij Skandalon 2022), 288 p.

Recensie: Etty Hillesum: het verhaal van haar leven

‘Men zou een pleister op vele wonden willen zijn’

Al sinds ik voor het eerst hoorde van haar dagboeken, ben ik gefascineerd door Etty Hillesum (1914-1943). Haar gesprekken met God weten me keer op keer diep te raken. Ze behoren voor mij zonder meer tot de mystieke canon, als er zoiets bestaat. En dan haar onvoorstelbare keuze om, zoals ze het zelf noemde, ‘het lot van haar volk te delen’ en niet onder te duiken… Hoe komt zo’n jonge joodse vrouw daartoe? Haar eigen schriftjes, hoe openhartig ze daarin ook is, geven daar maar tot op zekere hoogte antwoord op. Maar gelukkig is er nu ‘Etty Hillesum; Het verhaal van haar leven’, van Judith Koelemeijer.

Laat ik maar met de deur in huis vallen: wat een verpletterend goede biografie is dit! Ik heb het toch vrij omvangrijke boek ademloos uitgelezen. Wat een ongelofelijk hoeveelheid werk zit erin! En dat betaalt zich uit. Dichter op de huid van Etty Hillesum kun je niet komen. Ik ben diep onder de indruk van de gelaagdheid die Koelemeijer weet aan te brengen. Waar in sommige levensbeschrijvingen Etty verandert in een heilige, blijft ze bij Koelemeijer een mens van vlees en bloed. Waardoor haar keuzes alleen nog maar meer respect afdwingen.

In de biografie zien we Etty veranderen van een dromer, een vlinder, een adolescent met een hoofd vol chaos in een meer gefocuste vrouw die weet wat ze wil. Maar Koelemeijer vertelt meer. Niet alleen de enorme invloed van haar therapeut en vriend Julius Spier laat ze overtuigend uitkomen, maar ook die van Etty’s joodse achtergrond, haar familie, het stoïcisme van haar vader Louis Hillesum en de mentale ‘rarigheid’ die de familie in de genen leek te zitten. Haar ene broer was manisch en de andere schizofreen. Telkens als Etty het moeilijk had, was ze bang dat ze aan dezelfde gekte leed als haar broers.

Labels

Wat goed dat Koelemeijer zich niet laat verleiden tot psychologiseren, aangezien ik vermoed dat Etty vandaag de dag haar schoolcarrière niet zonder de nodige labels had kunnen doorlopen. Ze laat de lezer wel zien dat Etty een rusteloze vrouw was, die door haar thuissituatie ankerpunten miste, die ze zocht bij alternatieve vaderfiguren als Pa Han, Spier, of eigenlijk bij praktisch elke man van wie ze dacht iets te kunnen leren. Vriendinnen vertellen later dat Etty niet met élke man naar bed ging, maar wel met elke tweede man. “Een gevaarlijke vrouw”, concludeert een van hen. Dat woord valt later in de biografie nog een keer, maar dan in een heel andere context.

Een constante is verder dat Etty vooral in haar hoofd leeft. Ze observeert, overpeinst, reflecteert, altijd vanuit de positie van buitenstaander. Ze doet niet echt mee. Dat ze zich tijdens de oorlog weet te onttrekken aan het woelen van de wereld is dus zeker niet alleen aan Julius Spier toe te schrijven, die haar leert inkeren en haar haar zielenroerselen laat noteren in schriftjes. Uit alles blijkt dat Etty het zich terugtrekken in zichzelf, in haar Weltinnenraum, al heel jong beheerst.

En toch komt er iets nieuws bij gedurende de oorlog. Etty herontdekt God. Ze ontmoet hem als een stem in haar innerlijk die tot haar spreekt. Het is die God die haar rust brengt als om haar heen de wereld woedt. Als Spier haar leert knielen met haar gezicht op haar handen en naar binnen luisteren, vindt ze ‘de hemelen in haar’. Daarbinnen kan niemand haar iets doen. Ook de nazi’s niet. En zo komt ze ertoe om zich niet te verzetten tegen het lot dat de joden te wachten stond. “Ik wil niet uit een soort masochisme beslist mee gaan [naar de kampen] en afgerukt worden van m’n bestaansbasis der laatste jaren, maar ik weet nog niet eens of ik me prettig zou voelen, als ik verschoond bleef van datgene, wat zovelen moeten ondergaan.”

Levensdoel

Etty is ervan overtuigd dat ze hierin haar levensdoel heeft gevonden. Had Spier haar niet steeds voorgehouden dat ze moet worden wie ze is (‘werde der du bist’)? En ook in het boekje Levenkunst, dat Etty en haar vriendin Tide volschrijven met teksten die hen inspireren, lezen we volop over overgave, het zichzelf opzij schuiven, het toekeren van de andere wang en het bereiken van volmaaktheid door lijden. Het zijn inzichten die Etty deels al thuis had opgedaan, in de studeerkamer van haar vader, de classicus, die haast amechtig streeft naar de onverstoorbare staat van de stoïcijnen (en die daar maar zelden in slaagt, zo laat Koelemeijer zien).

Vrienden begrijpen weinig  van de keuzes van Etty. Neem Leonie Snatager. Lange tijd zit ze op dezelfde golflengte als Etty, mede door de lessen van Spier die ze samen volgen. Maar waar Etty besluit om niet onder te duiken en het lot van haar volk te ondergaan, haakt Leonie af. “Etty was, achteraf gezien, heel gevaarlijk. Ik zou hier niet zitten, als ik me niet van haar had losgemaakt”, zou Leonie achteraf zeggen. Anderen noemen de ideeën van Etty ‘schwärmerisch’, hysterisch en getuigen van een ‘koortsig mensbeeld’. “Maar”, zo moeten ze naderhand erkennen, “er was geen vervalsing bij, geen hypocrisie. Zij had haar eigen, bijna mystieke bestemming.”

Etty sluit zich aan bij de Joodse Raad, vertrekt naar Westerbork om daar te helpen bij het opvangen van nieuwe kampbewoners die per trein arriveren. Over wat ze daar meemaakt schrijft ze enkele kampbrieven. Haar dagboekaantekeningen van die tijd zijn verloren gegaan. Ze heeft de schriftjes bij zich als ze op transport gaat naar Auschwitz, samen met wat Bijbeltjes, haar Russische grammatica en werk van Tolstoj. Over hoe het haar precies is vergaan in Auschwitz weten we niets. Is ze direct vergast of later in het kamp bezweken? Koelemeijer probeert het te reconstrueren in een huiveringwekkend hoofdstuk, maar uitsluitsel is niet te geven.

Ongrijpbaar

Koelemeijer maakt van Etty geen heilige, maar een kind van een gezin waarin allerlei frustraties, gesneefde levens en psychisch leed bij elkaar komen. Etty vindt haar rust in haar kamertje, aan haar bureau, of geknield, naar binnen luisterend. Ze leeft in haar hoofd, spreekt bedachtzaam en laat zich zelden uit over zichzelf. Zo zwijgt ze tegen anderen over haar vele relaties – ook over die met God. De publicatie van haar dagboeken in 1981, zorgen voor verbazing bij velen. Haar vriendin Johanna Smelik zegt het woord ‘God’ nooit uit Etty’s mond te hebben gehoord.

Ook voor de lezer houdt Etty iets ongrijpbaars, hoe glashelder Koelemeijer ook schrijft en hoeveel bronnen ze ook aanboort. Daar komt bij dat zo nu en dan blijkt dat Etty de dingen in haar dagboeken mooier voorstelt dan ze vermoedelijk zijn geweest. Ze blijkt, zo vertellen bekenden, soms toch erg geschrokken van ontwikkelingen, die ze in het dagboek vooral gelaten lijkt te ondergaan. Soms dacht ik daardoor: wanneer horen we de authentieke stem van Etty en wanneer die van Etty de literator? En wat is het verschil?

Verder is het een gemis dat we haar dagboeken uit Westerbork niet kunnen lezen. Hoe zou Etty terugkijken op haar keuze om naar kamp Westerbork te gaan om er ‘een pleister op vele wonden te zijn’ en ‘om de dingen op zich te nemen en te lijden’? Heeft ze kunnen vasthouden aan haar geloof in God, de mens en het goede? We weten het niet. Ik hoop het van harte.

Koelemeijer heeft ons met haar biografie veel dichter bij Etty Hillesum gebracht dan haar dagboeken zelf kunnen doen. Etty is er meer mens van geworden. Een mens om van te houden, om je aan te irriteren soms ook, maar bovenal een mens met een bijzondere achtergrond in bizarre omstandigheden die tot adembenemende zinnen komt als: “Wanneer ik sta, in een hoekje van het kamp, mijn voeten geplant op jouw aarde, het gezicht verheven naar jouw hemel, dan lopen me soms de tranen over het gezicht, geboren uit een innerlijke bewogenheid en dankbaarheid, die zich een uitweg zoekt.”

Aries van Meeteren
voorganger Hardinxveld/Giessendam

Impressie Bijtanken van voorgangers

12 en 13 oktober 2022, Mennorode (bij Elspeet)

Altijd weer en feest van herkenning, elkaar terug te zien. Iedereen werkt maar in haar klein hoekje (en ik in ’t mijn). Er blijft veel te inspireren! Thema was “Vlees noch vis”. Dat refereert stiekem naar de evolutionaire stap die veel jongeren, en sommige ouderen al genomen hebben. Maar ook hoor je er terecht de vraag in of we nog wel zoutend zout zijn, en of we niet te veel kolen en geiten willen sparen. Er is veel om je in te verdiepen! En dat lukt altijd uitstekend met collega’s van VVP (Vereniging van Vrijzinnige Protestanten) en NV (Nederlandse Vrijzinnigen) samen. Alleen zijn we met te weinig, samen vormen we een warme groep. We waren met veertig.

Kim Magnee en Ivo de Jong beten het spits af met hun enthousiaste verhalen over het Assemblee van de Wereldraad van Kerken in Karlsruhe. De wereld is veel ruimer dan ons kleine hoekje! En in het grootste deel van de wereld bloeien de kerken, in een diversiteit die je nooit zelf zou verzinnen. We keken bij voorbeeld naar een deel van een viering. Duizenden afgevaardigden in de openlucht, een band en een koor die staan als een huis; dan weer swingend, dan weer meditatief.

Daarna de noodzakelijke vergaderingen in de eigen kring. De vrijzinnigen waren er met tien (tsja – anderen moesten werken). Veel van de collega’s vinden hun emplooi in tehuizen. Het volgende bijtanken zal thema’s zoeken die hun waarschijnlijk meer zullen aanspreken. Gezondheid? Leven en sterven? Ook is er altijd terugkerende vraag om bestuursleden. Ivo bleek ondanks zijn komende ema- eh -emiri – nou vooruit: pensioen toch bereid zijn talenten een jaar langer in te zetten als verbinder tussen bestuur en collega’s. Tekort aan bestuursleden speelt ook in de afdelingen. Dat is dus mee gedeelde smart waar je bijna aan zou wennen! De smakelijke vergadering werd beëindig door de eetlust: de maaltijden in Mennorode zijn altijd weer top.

Die middag schotelde Ivo de Jong de deelnemers een popquiz voor: Nederlandstalig, en allemaal over zingeving. Begon met “Het Dorp”, toen “Ik zou wel eens willen weten”, maar ook een aantal jongere artiesten kwam aan bod: Typhoon, Lucky Fons III. De herkenningsscores waren hoog, veel jongeren herkenden de oudere nummers niet, ouderen hadden moeite zich in de tegenwoordige muziek te herkennen. Maar: na afloop wilde iedereen haar of zijn eigen bijdrage leveren. We maken er gedeelde Spotify groepjes van. Want buiten de clubjes en kerkjes zindert het van de zinvolle zoekers en zangers! Muziek is een zingever.

Volgden wandelingen in het herfstbos.

De woensdagavond volgde een lezing door socioloog Mark van Ostaijen met discussie na. Van Ostaijen is hoogleraar sociologie aan de Erasmus universiteit en schrijver van het boek “Wij zijn Ons”. Hij ergert zich aan de verregaande individualisering en psychologisering – die immers ten koste gaat van het zoeken naar grotere verbanden. Wij zijn lid van groepen en die bepalen voor een belangrijk deel onze mening. Het is zaak daar oog voor te hebben. Wie vervullen de leemte die de kerken achterlieten? Waar zoeken mensen tegenwoordig hun zin (in)? “Wij, mensen, zijn toch beduidend meer dan ons brein. En maatschappelijke fenomenen zijn niet alleen verklaarbaar vanuit het perspectief van het individu.”

Volgde een voor sommigen korte nacht.

De donderdag bracht ons een dichter. Ingmar Heytze is een gelauwerd poëet en voordrager. Hij is snel, gevat, en is niet bang voor diepte en stilte. Legde tussen de regels door ons gezelschap uit waarom hij nimmer christelijk gaat worden: “Ik heb daar namelijk mijn hele leven aan te danken. Mijn ouders kenden elkaar niet, kwamen onafhankelijk van elkaar in een jeugdherberg terecht, en daar werd door krappe honderd jongeren onder leiding van de jeugdherbergvader gebeden voor het eten. Er waren slechts twee mensen die hun ogen openhielden; en zo is het gekomen”.

Wie nog half slapend onze zaal binnenkwam, werd vrolijk opgewekt van zoveel taligheid en zoveel andere manieren van kijken!

De middag was weer voor groepsverdieping en die verliep via een stellingenspel. Collega’s Johan de Wit en Klaas Douwes lieten ons posities innemen en zo mogelijk verdedigen over de lengte van de zaal. Dat was lastig en de nuance ging soms verloren in de humor. Maar allen waren het eens over de stelling dat we meer willen gaan samenwerken!

Want het was een heel geslaagd convent. Bijgetankt en beter verbonden keerden we terug naar onze eigen kleine hoekjes.

Ivo de Jong

Recensie: De heilige natuur van K. Armstrong

Komt het nog goed tussen mens en natuur?

Opnieuw beleefden we een hete, droge zomer. En weerkundigen raden ons aan om er maar aan te wennen. Want weersextremen komen in de toekomst vaker voor, voorspellen ze, nu de aarde blijft opwarmen. Temperatuurschommelingen doen zich weliswaar al voor zolang onze planeet haar rondjes draait, maar de stijging die we nu zien voltrekt zich in een opvallend hoger tempo dan ooit tevoren, zo wijzen metingen uit. En dat is geen goed nieuws voor toekomstige generaties.

In Volzin las ik een interview met een elfjarige jongen die dat heel scherp in de gaten heeft: “Ik denk dat onze ouders de wereld erg hebben verpest.” Hij houdt dan ook zijn hart vast voor de toekomst. En met hem hebben meer kinderen ‘klimaatstress’, signaleren hulpverleners. In Trouw raadt een orthopedagoog ouders aan om er niet alleen met hun kinderen over te praten, maar ook samen wat te doen. “Maak er werk van. Een hoopvolle toekomst gaat niet alleen over woorden, maar over een aanpassing van de dagelijkse levensstijl.”

Natuur als decor

Voor inspiratie voor een andere manier van leven kunnen we nu onder andere te rade gaan bij de Amerikaanse denker Karen Armstrong (77). Van haar hand verscheen in juni het boekje ‘De heilige natuur.’ Een boek dat nodig was, vindt Armstrong zelf. Want we zijn volgens haar in het westen op een rampzalige manier onthecht geraakt van de natuur. We zien onze natuurlijke omgeving nog slechts als decor. Of erger nog, als een verzameling grondstoffen. Hoe is dat zo gekomen?

Armstrong wijst met een beschuldigende vinger naar de Bijbel. Daarin is ze bepaald niet de eerste. Maar waar anderen de Bijbel nog proberen te redden door te zeggen dat bepaalde passages – zoals de opdracht in Genesis 1 om de aarde te ‘onderwerpen’ – verkeerd zijn uitgelegd, ziet Armstrong een fundamenteler probleem. In tegenstelling tot veel andere tradities, zoeken de schrijvers van de Bijbel God niet langer in de natuur. God is in de Bijbel zover verheven boven de natuurlijke wereld, dat het daarna nog maar een kleine stap is naar het reduceren van de natuur tot handelswaar. En precies dat gebeurde aan het einde van de Middeleeuwen, zo meent Armstrong.

In haar boek laat de schrijfster zien dat het westerse christendom in dat denken vrijwel alleen staat. Oosterse religies zien de natuur nog wel als heilig (Afrikaanse tradities ook, maar die laat Armstrong helaas buiten beschouwing). Niet dat zij de natuur alleen maar als teer, lief en fantastisch beschouwen. De natuur is evengoed woest en wreed. Als Armstrong de natuur heilig (sacred) noemt, bedoelt ze vooral dat de natuur niet ‘van ons’ is. Dat besef moet terug, vindt ze, want alleen zo kunnen we onze relatie met de natuur herstellen.

Gulden regel

‘De heilige natuur’ is een poging om ons langs spirituele weg opnieuw te verbinden met de natuur. Zo roept Armstrong op om de universele gulden regel – wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet – uit te breiden naar ál het leven. Dat gaat niet vanzelf, weet ook Armstrong. Ze leert van het confucianisme dat voor verandering oefening nodig is. En dus eindigt elk hoofdstuk met een gedeelte, voorzien van het kopje ‘De weg voorwaarts’, waarin Armstrong ons uitnodigt om anders te kijken naar de natuur en ons te oefenen in empathie en compassie.

Tegen het eind van haar boek citeert ze een vroeg-boeddhistisch gedicht uit de Pali-canon: “Laat ons alle schepselen koesteren, zoals een moeder haar enig kind. Mogen onze liefdevolle gedachten de hele wereld vullen, boven, onder, overal – zonder grens; een mateloze welwillendheid voor al, onbeperkt, vrij van haat en vijandschap.” Armstrong stelt voor om de tekst dagelijks op te zeggen en zo te groeien in een gevoel van liefde en verantwoordelijkheid voor alles wat leeft.

De hamvraag is of het Armstrong lukt om ons te verleiden tot een andere omgang met de natuur. Ze probeert het niet met de droge feiten, zoals klimaatwetenschappers doen, maar met religie en spiritualiteit. Dat is een aardige vondst. Alleen legt Armstrong religieuze teksten vervolgens weer uit op een tamelijk beschouwende manier. Het boek blijft daardoor wat theoretisch en zelfs afstandelijk. Ik had graag meer gelezen over haar eigen relatie met de natuur en in hoeverre die is veranderd in de loop van de tijd.

Aries van Meeteren
voorganger Hardinxveld/Giessendam

Karen Armstrong, De heilige natuur. Hoe we de relatie met onze natuurlijke omgeving kunnen herstellen (Querido 2022), 256 p.

Recensie: Abraham Kuyper

Gereformeerden heb ik vanaf mijn 15e al leren kennen als actieve, serieuze betweters. Via een paard van Troje kwamen ze mijn Hervormde kerken binnen en kaapten, bij gebrek aan verweer van de lauwe hervormden “Samen op Weg”. Zij brachten in mijn eerste gemeente Bathmen via Paaskaars en cantorij de oecumene binnen. Dan waren er die gereformeerden die de hervormden maar lauw vonden. Wat hebben me in de jaren negentig geïrriteerd en geïnspireerd!

Nu ik alweer vijfentwintig jaren voor vrijzinnigen werk, haal ik ze er meteen dankbaar uit: ex-gereformeerden nemen tenminste verantwoordelijkheid. Mensen met hun achtergrond zorgen ervoor dat we trager verdwijnen.

Maar of juist deze minderheid het zoutend zout is?

Ook de gewezen katholieken binnen de NPB/vrijzinnigen blijven als zodanig herkenbaar. Zij geloven op deelcertificaten: hebben zich afgekeerd van Paus, hiërarchie en celibaat, en zijn thuis in rituelen, liturgie en Oosterhuis. Nee, dan Hervormden, want die zijn het liefst publiek. Remonstranten hebben gewoon altijd gelijk en hoeven feitelijk niet zo nodig oecumenisch. Ook hebben we soms een evangelicale instroom (van homoseksuele heilssoldaten bijvoorbeeld) en verder nog wat Martin Roos “de waxinelichtjes-christenen” noemde.

Daar is-tie weer: onze kruiwagen met kikkers. Maar juist met deze mix aan diversen mogen we oefenen voor het Koninkrijk Gods op aarde.

Je begrijpt beter waarom het misgaat, als je de nestgeuren weet te identificeren. Maar al te vaak is theologie gerationaliseerde nestgeur. Als het goed is, heb je binnen onze vrijzinnige “kerkjes” geleerd om samen te leven en te leren. Geen wonder dat Nescio zo populair is. Die wist het ook niet, maar bleef zich verwonderen.

Ik lees graag biografieën. Om mijn ouders beter te begrijpen las ik Troelstra, Domela en William Booth. Tenslotte tellen we maar weinig geboorteleden; de meeste van ons zijn ingestroomd. Vandaar las ik Michel van der Plas en Guido Gezelle. Darwin en HaverSchmidt hielpen vervolgens me met de Modernen (latere NPB) te identificeren. Ik begreep, waarom de ontwikkelden onder de verachters van het fundamentalisme (citaat van Schleiermacher) zich onder dit vaandel schaarden. Had ik ook gedaan. Onze bedoelde revolutie ebde helaas al rond 1900 weg wegens de geringe betrokkenheid en kerkgang (er bestaat immers geen hemelse staf of straf); onze arbeiders stroomden met het badwater van het socialisme de kerk uit (ze konden het nooit van de luie liberalen winnen). Daarna kwam Kuyper: hij kreeg bijna iedereen op de kast. Ons noemde hij vrijzinnigen bontjaschristenen. De lijnen waren getrokken.

Met een grote boog ben ik dus om Kuyper heengelopen. Was deze figuur immers niet de hoofdschuldige aan de verzuiling van ons kikkerlandje? Hij begon immers een eigen kruiwagen en dat werd er een vol kruiwagens. Soevereiniteit in eigen kring heet dat; ons kent ons.

Een jaar geleden kwam de televisieserie over Kuypers reizen rond de Middellandse Zee en daar ontstonden de eerste barsten in mijn weerzin. Na het lezen van dit kloeke boek ben ik weliswaar nog niet helemaal gereformeerd geworden, maar moet ik toch eerlijk zeggen: wat had die man een werklust! Wat was het een sportman (bergbeklimmer!). Wat een veelschrijver en alleskunner! Abraham Kuyper is een fascinerend en groot man geweest. Ik heb het geprobeerd maar ook ik kon eerlijk gezegd niet om hem heen. Je was voor hem of tegen hem. Ik kan me goed voorstellen waarom hij zoveel aanhang kreeg. Hij heeft voor elkaar gekregen wat liberalen noch socialisten gelukt is. En hoewel ik weet dat wij het met elkaar aan de stok zouden krijgen: vaak had hij nog gelijk ook. Het blijft mijn nestgeur tegen de zijne. Misschien is het ook een karakterkwestie.

Maar wist je dat we aan Kuyper ons volkslied danken (anders was het “Wien Neerlands bloed” gebleven)? Dat een van de laatste brieven die de grote Domela schreef een fanmail aan Kuyper betrof (“Bij jou wist je tenminste wat je aan je had! Alle respect voor uw werklust en houding!”).

In de sociale politiek (stemrecht, kinderarbeid, arbeiders) waren beiden het vaak roodgloeiend eens geweest. Dat wist ik dus niet. En nog veel meer wist ik niet: hoe geliefd en inspirerend hij nog altijd blijkt in Amerika, Korea, Australië bijvoorbeeld.

Kuyper was een man met karakter. Zulken worden niet vaak meer in onze politieke akker gezaaid.

Na het lezen van dit boek besef ik eens te meer dat we diepgang, theater, bezieling, wortels en soul missen.

Ivo M. de Jong
voorganger Brielle, Rotterdam, Schiedam en Woubrugge

Meer blogs …

Recensie: Het Orakel, gedichten en muziek

Ekaterina Levental, Chris Koolmees: Het Orakel  in de Waalse Kerk Amsterdam, Gedichten en muziek – Via Crucis Liszt, gedichten Eva Gerlach en Sasja Janssen

Als wij, Christien Crouwel en ik (beide theoloog), de Waalse Kerk binnenkomen krijgen we de geprinte openingsgedichten mee met de woorden: “ja het bleek dat veel mensen de tekst niet goed verstonden”. Dat zal: “begrijpen” geweest zijn. Ik prijs mezelf gelukkig dat ik de gedichten aangeschaft heb en dat we die gedurende de voorstelling (en daarna!) kunnen lezen.

Deze voorstelling is “Het Orakel” genoemd. Dat komt vermoed ik vanwege de vele manieren waarop je wat je beleeft kunt interpreteren. Wij ondergingen de voorstelling in de Goede Week, waarin het verhaal van Pesach, Seider, de Exodus en opstanding worden beleefd en beleden; de week waarin op “Godes Vrijdag” de barrière van dood en zee, het échec van onze hoop, wordt beleefd.

Die dichotomie tussen Sterfelijk versus Onsterfelijk, God en Mens, mogelijk – onmogelijk, droom en daad: al die grote paradoxale menselijk woorden beleef je deze avond met nieuwe woorden en nieuwe muziek.

Voor mij was Liszt nieuw. Ik had me tot dan toe alleen maar wat aan hem geërgerd. Ik heb de Liszt uit zijn laatste periode tekortgedaan en inmiddels op de treinreis terug via Spotify de koorversie van zijn Via Crucis beluisterd, en vanochtend het prachtige college dat Reinbert de Leeuw over diens versie voor solopiano deelde gezien (Youtube).

Zo komt er dus wel heel veel samen in één voorstelling van andershalf uur. Scherpe, sterke gedichten. God spreekt – de mens spreekt tegen. Macht versus onmacht. Beide polen maken elkaar kwetsbaar tot het uiterste en veranderen elkaar. Als God in het begin (in principe) op zoek gaat naar een maaksel dat hij niet verzinnen kon, krijgt hij een mens terug die niet in God geloven wil. Zo zijn we tenminste gelijkwaardig en vaardig. De mens weet slechts door zijn sterfelijkheid wat liefde is en troosten kan. Daarvan had God geen notie.

Muziek en gedichten, dus. En daar is Ekaterina Levental. Zij belichaamt de voorstelling. Zingt de mensenstem als vrouw, de god stem met een vocoder (denk ik) als man. De belichting, rook, de sluier, het lichtje, de windselen onderstrepen het gebeuren.

Derde keer Ekaterina voor mij, ik ben erg onder de indruk van haar voorstellingen. Heb haar haar eigen leven zien spelen in “De Grens” en haar Medtner horen zingen. Nu dus een soort solo totaaltheater. Ook voor leken valt er zo veel te beleven.

Ik wil er wel aan. Ik wil het beter begrijpen. You’ve got me.

Het is link en dapper tegelijk, om je als leek in deze eeuwige thematiek te storten. Daar is dan de Mattheüs, daar is het Stabat Mater, daar de Via Crucis, daar zijn de Requiems, daar is de Schöpfung. Net als in de geloofsbeiijdenissen van Nicea (et cetera) hebben de componisten de dogmatische Highlights uitgelicht – en dat is ten koste gegaan van de veel menselijker stukken uit de Bijbel. Ik noem Jona, het Hooglied, Ruth, Esther, de Abraham tot Jozef verhalen. Ik noem de prachtige gesprekken en Zen-daden van Jezus – en nog zo oneindig veel meer. In mijn leven ben ik juist daarbij gaan zweren: niet bij bloedtheologie of de hoge, lage, verre of filosofische god. Hoe dichter bij mezelf, hoe verder ik kom, ook in de humor en de hoop. In mijn gebed kom ik het dichtst bij mezelf: ik spreek, zoals gezegd, nog steeds vaak en graag met die god binnen of buiten mij (daar wil ik vanaf wezen). Ik vermoed dat ik als mens een tegenover (hypothese of echt) nodig heb om te blijven groeien.

Ik ben dankbaar voor deze doorwrochte en doorleefde voorstelling. Reinbert de Leeuw vertelde dat Liszt waarschijnlijk niet wist waar hij mee bezig was, als voorloper en visionnair; Eva Gerlach en Sasja Janssen hebben God laten vertellen dat hij onzeker en kwetsbaar is geworden door zijn schepping.

Deze voorstelling was al net zo’n ook moedige stap naar een onbekend gebied.

Dat genereert vragen en een reactie als dit. Daar krijgt een mens de groei van te pakken.

En dat is Pasen voor mij.

Ivo de Jong, 14 april 2022

Recensie: Radicale theologie als dolle mens

Niet lang voor zijn hernieuwde kennismaking met het katholicisme is schrijver Stephan Sanders bij de tentoonstelling ‘Once in a lifetime’ van het Humanistisch Verbond in de Oude Kerk in Amsterdam. Een van de kunstenaars, Job Koelewijn, heeft vazen met bloemen geplaatst op grafzerken in de kerk om de doden te eren. Bezoekers krijgen er uitleg bij van de kunstenaar zelf, zo beschrijft Sanders enkele jaren later in De Groene Amsterdammer.

Plotseling roept Koelewijn: ‘God is dood!’ De aanwezigen kijken elkaar wat onwennig aan. Als de kunstenaar zijn uitroep herhaalt, noteert Sanders: “Nu worden wij bezoekers zenuwachtig. Zou-ie het nog niet gehoord hebben? Dat gerucht gaat toch al een tijdje rond? […] De dood van God als het verplichte pauzenummer waar we ons een beetje voor schamen: niet omdat het controversieel is, maar omdat het volkomen voorspelbaar en voorstelbaar is.” (De Groene Amsterdammer 2020, nr. 1-2).

Eenzelfde vervreemding ervoer ik tijdens het lezen van het boek Onzeker weten. Een inleiding in de radicale theologie van de pionierende voorgangers Rikko Voorberg, Gerko Tempelman en Bram Kalkman. Zij proberen te doordenken wat het betekent dat God dood is, zoals de Duitse filosoof Nietzsche zijn dolle mens laat roepen in ‘De vrolijke wetenschap’ (1882). Regelmatig dacht ik: “Maar daar zijn we toch al decennia mee bezig?” Toch was ik even stil toen ik het boek uit had, net als de mensen op het plein tegen wie Nietzsche de dolle mens liet schreeuwen.

Radicale theologie

Laat ik beginnen met te zeggen dat het boek ‘Onzeker weten’ niet is geschreven met een vrijzinnig publiek voor ogen. De auteurs richten zich op mensen uit de meer confessionele kerken die, zoals zijzelf, zijn opgegroeid met allerlei geloofszekerheden en die daar eigenlijk niets meer mee kunnen. Voor hen willen de schrijvers het christendom opnieuw en radicaal doordenken. Daarvoor ze gaan te rade bij postmoderne denkers als Slavoj Žižek, John Caputo en Peter Rollins. Zie daar het basisrecept van radicale theologie.

Wat levert dat op?

Allereerst een aanstekelijk en enthousiast boek over hoe het christelijk geloof eruit kan zien als je het berooft van zijn zekerheden, zijn grote verhaal van ellende, verlossing en dankbaarheid. Wat gebeurt er met God als die niet langer het eerste of het laatste woord heeft? Wat als God alleen nog bestaat als woord? Geen vragen waar we in de vrijzinnigheid werkelijk van opkijken, maar nogmaals, wij zijn ook niet de primaire doelgroep van Voorberg, Tempelman en Kalkman. Voor wie de schrijvers wel op het oog hebben zullen dit ongetwijfeld loeispannende passages zijn.

Glashelder

Toch valt er volgens mij ook voor vrijzinnigen nog wel wat op te steken van deze kennismaking met radicale theologie. Allereerst vind ik het een verademing om te merken dat een theologisch boek ook gewoon goed geschreven kan zijn. Zelfs de inleidingen op het denken van Žižek en Caputo zijn glashelder, wat een prestatie mag heten. Omdat God niet bestaat maar gebeurt, om de boodschap van de auteurs te vertalen naar het bekende aforisme van Klaas Hendrikse, zetten de auteurs bovendien in op ‘theatrale hermeneutiek’. Dat is een improviserende, performatieve theatrale benadering van teksten en traditie. Er staan heel aardige ideeën in het boek voor alternatieve vieringen van brood en wijn, kringgesprekken en zelfs het schrijven van een overdenking.

Maar de reden dat ik na lezing van het boek zo in gedachten was verzonken is vooral omdat ik er vooral een spiegel in zie. We hanteren, ook in de vrijzinnigheid, bepaalde spreekregels, geloofsvoorstellingen, ook al blijven ze soms impliciet. Het idee van de auteurs is dat we die steeds hernemen, door ons heen laten gaan en kijken of ze nog werken. De auteurs doen dat binnen wat zij noemen de confessionele hoek. Met enige regelmaat stellen ze zich op als het jongetje uit het sprookje van de nieuwe kleren van de keizer en roepen ze dat de keizer eigenlijk niets aan heeft. Zouden we in de vrijzinnigheid niet ook een paar van zulke klokkenluiders kunnen gebruiken? Want hoe vaak houden we ons eigen denken en onze uitgangspunten nou zo radicaal tegen het licht?

Aries van Meeteren
voorganger Hardinxveld/Giessendam

Rikko Voorberg, Gerko Tempelman en Bram Kalkman, Onzeker weten. Een inleiding in de radicale theologie(KokBoekencentrum 2022) 221 p.

Recensie: Ai Weiwei

Zijn megalomane projecten: ik liep er met een boog omheen en ergerde me aan de foto van zijn middelvinger voor het Tienanmen plein of de Eifeltoren.

Maar nu lees ik grote woorden als “De belangrijkste kunstenaar van deze tijd”, en dat juist hij het Olympisch stadion (“Het vogelnest”) in Beijing bedacht heeft. In de discussie of China de Olympische idealen belijdt, valt de naam van Ai Weiwei regelmatig. Dan lees ik over de grote installatie ‘thinline’. Ai Weiwei tekende in 2017 een 7 kilometer lange lichtgevende lijn door Amsterdam. Hij stelt grenzen ter discussie: “Wie bepaalt grenzen en wie beheerst ze? Beschermt een grens of sluit hij uit?”

Autobiografie

De kans om Weiwei beter te leren kennen kwam in oktober toen zijn autobiografie uitkwam. Vanaf de eerste bladzij was ik gepakt en bleef dat alle 460 pagina’s. Daarna ben ik interviews (College Tour) en documentaires gaan kijken en mijn bewondering voor zijn bewogenheid neemt nog altijd toe. Het boek is prachtig geschreven, vervalt nergens in klagen en weet de absurditeit en de arrogantie van macht die er op uit is zichzelf te bestendigen feilloos te illustreren.

Ai Weiwei is een jaar jonger dan ik (1957) en groeide op in het moeilijke China van Mao. Weiwei ’s vader was Ai Qing; naar gelang de politieke wind de beroemdste (vriend van Mao en van Pablo Neruda) of meest verguisde (rechts element, vijand van het volk) Chinese dichters. Ai Qing heeft vanwege zijn meningsuitingen meer dan de helft van zijn leven in detentie en verbanning doorgebracht. De helft daarvan was zoon Weiwei bij zijn vader. Toen zich de mogelijkheid van vluchten voordeed in de vorm van een studiebeurs, vertrok zoon Weiwei als twintigjarige nihilist naar New York. Daar blijkt dichter Alan Ginzberg gedichten van zijn vader uit het hoofd te kennen. Weiwei’s belangstelling en respect voor zijn vader groeide.

Op 4 juni 1989 wordt het Tienanmen protest kapotgeslagen. In China is daar nu geen letter meer over te vinden; de Chinese overheid bepaalt het internetverkeer (ook het woordpaar “Ai Weiwei” bestaat nu niet meer). Omdat er vrienden verdwenen keert Weiwei terug naar Tienanmen. Zo begint zijn kunstenaarschap: als activist, als zoon van de beroemde vader, als mens die van vader op zoon ondervond waar terreur toe in staat is – en wat vrijheid betekent. Soms werd ook Weiwei geroemd, dan weer berucht via lastercampagnes met valse aanklachten. De aanvaringen met de overheid (ik denk aan The Matrix) werden steeds heftiger. Weiwei blijkt gesneden uit buigbaar, maar onbreekbaar hout. Hij werd almaar scherper, creatiever en gevaarlijker voor de staat.

De aardbeving

In 2008 was de aardbeving in Sichuan waarbij 80.000 mensen “uit het leven verdwenen”. Weiwei en zijn team legden bloot hoe ondeugdelijk staatsscholen en universiteiten gebouwd worden. Hij vertrekt naar het gebied, ziet rugzakjes van overleden kinderen, spreekt hopeloze ouders, verzamelt namen en foto’s. Met zijn team probeert hij via officiële en openbare vragen opheldering te krijgen en druk uit te oefenen op de regering. Antwoorden komen er niet; arrestaties wel. Na een jaar zijn de namen van 5219 kinderen bekend. De kinderen hadden een graf met een nummer; ouders mogen er geen naam opzetten. Het internetblog dat Weiwei dagelijks bijhoudt wordt overal gelezen. Hij werd symbool van onbevreesd verzet tegen corruptie en ondoorzichtigheid.

In 2009 bekleedt Weiwei de gevel van het (door Hitler gebouwde) Haus der Kunst in München met 9000 rugzakken. Naam van het project: Herinnering, Remembrance. Deze rugtasjes vormen samen in het Chinees de hartenkreet van een moeder: “Yang Xiaowang was een gelukkig kind tot haar zevende en ik wil dat de wereld dit weet.” Was dit internationaal een doorbraak, in China kwam het erop neer dat hij monddood werd gemaakt, huisarrest kreeg met overal bewakingscamera’s, werd afgesloten van internettoegang en aangeklaagd werd voor belastingontduiking. Uiteindelijk verdwijnt hij drie maanden in de gevangenis. En zo is Weiwei wereldberoemd geworden. Hij heeft dit allemaal kundig, keurig en met humor verwoord in zijn boek.

“Een autoritaire staat als die in China kan niet overleven wanneer het vragen moet beantwoorden. Zodra de waarheid achterhaald wordt, betekent dat hun einde. Ze begonnen mij te beschouwen als de gevaarlijkste mens in China. Zij hebben van mij de artiest en activist gemaakt die ik geworden ben.”

Weiwei vertrok na vijf jaar pesterijen. In China is vanzelfsprekend nog niets veranderd.

Het is ook geen gevecht tegen China alleen dat Weiwei voert. Hij zocht contact met andere klokkenluiders (Edward Snowdon, Chelsea Manning). Een van zijn laatste kunstwerken is een 70 meter lange rubberboot met 258 gezichtsloze vluchtelingen.

De keizer heeft geen kleren aan

Waarom vind ik dat we dit boek zouden moeten lezen?

Het heeft me flink bij de kladden genomen. Ik herken in Ai Weiwei andere mensen die uit mensenliefde op zoek naar waarheid zijn gegaan: Socrates, Gandhi, Jezus. Het was niet eens hun bedoeling de onwil en het onvermogen van de machthebbers aan te pakken. Een mens wordt profeet (doorzieners), tegen wil en dank.

Ai Weiwei is een kompas en het geweten van deze tijd.

Ivo de Jong
voorganger Brielle, Rotterdam, Schiedam en Woubrugge