Veelgestelde vragen

Tijdens de Noord-Nederlandse modernenvergadering op 22 oktober 1869 komt de, al eerder gekoesterde, wens tot meer samenhang aan de orde. Die wens is het oprichten van een stichting ter bestrijding van het confessionalisme.  Er wordt een voorbereidend comité benoemd om te komen tot de oprichting van een anti-confessionele vereniging. Het voorbereidend comité presenteert begin 1870 een rapport met de naam ‘Gewetensvrijheid’.

Op 6 juni en 15 juli 1870 vindt de officiële oprichting van de Vereniging in Utrecht. De naam ‘Gewetensvrijheid’ maakt plaats voor ‘Nederlandsche Protestanten Bond’ (NPB). Een landelijke vereniging om een duidelijker tegenstem te geven tegenover het opkomende confessionalisme en  tegelijk om de modern-godsdienstige denkbeelden te propageren.

De doelstelling van de Bond in 1872 luidt ‘De vrije ontwikkeling van het godsdienstig leven … in de kring va de kerkgenootschappen en op ieder ander gebied.’ De vereniging richt zich op binnenkerkelijke en buitenkerkelijke activiteiten en wil deze op plaatselijk niveau organiseren. Er zijn in het begin al 26 lokale afdelingen. Tien jaar later zijn er al 149 lokale bonden of afdelingen en zijn er in totaal 13.143 leden.

Er komt ook een weekblad ‘De Hervorming’, centraal orgaan van de Nederlandse Protestanten Bond.

Meer weten? Het hele verhaal over de geschiedenis kun je hier lezen: Beknopte Geschiedenis Vrijzinnigen Nederland wikipedia (pdf).

Vrijzinnigen Nederland is een vereniging die is opgericht op 15 juli 1870 in Utrecht. De voorbereidingen voor de oprichting vonden plaats in Drachten. De vereniging begon onder de naam Nederlandse Protestanten Bond. In 1991 werd de naam gewijzigd in Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB en vanaf 2014 gaan wij verder als Vrijzinnigen Nederland (VN).

In eerste instantie is de vereniging opgericht om tegenwicht te bieden aan de verrechtsing van de Nederlandse Hervormde Kerk. De vereniging stelde zich ten doel de belangen te behartigen van allen die zich binnen of buiten de kerken tot de ‘modern-godsdienstige richting’ rekenden. Men deed dat door jaarlijks een tweedaagse conferentie te beleggen zoals al in Duitsland bestond, de zogenaamde Protestantendag.

Al snel werden er plaatselijke afdelingen opgericht. Vooral in plaatsen waar geen modern godsdienstige kerkelijke gemeenten waren. Nu ziet men de afdelingen vooral in de gebieden van de biblebelt als tegenhanger van de meer orthodoxere kerken. Er zijn op dit moment 40 afdelingen.

Vanaf 1875 werd er een opinie weekblad uitgegeven onder de naam De Hervorming en later onder de naam Weekblad van de Nederlandse Protestantenbond.

Vandaag de dag is er nog een ledenblad met de naam Vrije Ruimte gratis voor leden en begunstigers. Er is ook een digitale nieuwsbrief die maandelijks verschijnt en waar u zich voor kunt aanmelden op de website.

Vrijzinnigen Nederland is een vereniging. Het bestaat uit een hoofdbestuur, algemene leden en afdelingen met leden en begunstigers. Het hoogste beslisorgaan is de Algemene Vergadering (AV) die jaarlijks wordt gehouden. Daarin hebben alle leden stemrecht via een getrapt systeem. De afdelingsleden worden vertegenwoordigd door een afgevaardigde van de afdeling naar de AV. Algemene Leden en landelijke ereleden hebben zelf stemrecht in de AV. Voorstellen van het hoofdbestuur dienen allereerst in de plaatselijke ledenvergadering worden besproken zodat afgevaardigde(n) naar de AV tot een goede afweging kan komen.

Iedereen die zich verbonden voelt met het vrijzinnige gedachtegoed kan lid worden van de vereniging. U kunt lid worden van een afdeling of landelijk Algemeen Lid. Beide lidmaatschappen betekenen dat u lid bent van de landelijke organisatie. Afdelingsleden zijn via de plaatselijke vereniging verbonden met de landelijke vereniging. Het afdelingsbestuur draagt per lid/begunstiger een vastgesteld bedrag af aan de landelijk organisatie. Voor meer informatie over het lidmaatschap kunt u mailen naar: bureau@vrijzinnigen.nl of bellen naar 033 468 90 00.

Activiteiten

In de afdelingen van Vrijzinnigen Nederland kunt u terecht voor vieringen, meditaties, lees-, theologische en filosofische kringen, lezingen, filmavonden  en cursussen op gebied van theologie, filosofie, spiritualiteit en maatschappelijke betrokkenheid.
Een of tweemaal per jaar vindt de Algemene Vergadering plaats waar aandacht is voor de zakelijke en inhoudelijke kant van de vereniging. Daarnaast is er die dag ook een inhoudelijk programma om leden en afdelingsbesturen te inspireren. U vindt hier een overzicht van alle afdelingen.

Vrijzinnigen Nederland werkt onder meer samen met de Remonstranten, het Apostolisch Genootschap, de Vereniging van Vrijzinnig Protestanten en de Doopsgezinden.

Daarnaast houden we contact met andere organisaties die het vrijzinnig gedachtegoed vertegenwoordigen.

Internationaal

Vrijzinnigen Nederland werkt internationaal samen met de International Council of Unitarians and Universalist en met de International Association of Religious Freedom. Voor meer infomatie: www.icuu.net en www.iarf.net.

Binnen onze vereniging tref je mensen aan met uiteenlopende levensovertuigingen. Zoals

  • Vrijzinnige protestanten. Zij staan in de vrijzinnige, vaak enigszins kerkelijke traditie.
  • In de tweede plaats zijn er degenen die op zoek zijn naar religieuze ervaringen. Zij staan niet in de vrijzinnige traditie. Spiritualiteit staat hier centraal. Zij putten uit allerlei bronnen en inspiratie.
  • Tenslotte zijn er religieus humanisten. Ook zij staan niet, of niet meer, in de vrijzinnige, protestante traditie, al zullen zij uiteraard erkennen dat het Joodse en christelijke gedachtegoed een grote betekenis heeft gehad voor de vorming van onze westerse cultuur. En vaak zal men uit het christelijke gedachtegoed bepaalde elementen als nog actueel beschouwen.

Lees meer….

Het is al jaren zo dat onze vereniging het moeilijk heeft. Door vergrijzing en weinig aanwas zakt het ledental. Het leidt tot steeds minder inkomsten en vaak een te kort aan bestuursleden. Toch zijn er afdelingen die het hoofd boven water houden. En kleine afdelingen weten door bepaalde activiteiten te organiseren belangstellenden van buiten aan te trekken. Er zijn prachtige programma’s in de afdelingen. U kunt die vinden op de eigen homepages van de afdelingen.

Lees meer…

Johan de Wit, voorganger in Zeist, heeft bij het 150-jarig bestaan een essay geschreven:

Christelijke theologie en vrijzinnigheid: een ongemakkelijk verstandshuwelijk

Daarnaast schreef De Wit een drieluik over de theologie van de vrijzinnigheid:
Theologie van de Vrijzinnigheid 1
Theologie van de Vrijzinnigheid 2
Theologie van de Vrijzinnigheid 3

Bert Jansen schreef een artikel over Jung.