Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, handelend onder de naam Vrijzinnigen Nederland, gevestigd aan Spoorstraat 1, 3811 MN Amersfoort,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Vrijzinnigen Nederland Spoorstraat 1

3811 MN Amersfoort +31334689000

Vrijzinnigen Nederland is de functionaris Gegevensbescherming van Vrijzinnigen Nederland. Hij/zij is te bereiken via bureau@vrijzinnigen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vrijzinnigen Nederland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Titulatuur

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Locatiegegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bureau@vrijzinnigen.nl.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Vrijzinnigen Nederland verwerkt uw persoonsgegevens met als grondslag de overeenkomst terzake van de tussen de leden/begunstigers en de vereniging aangegane lidmaatschapsverhouding voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief, verenigingsblad

– Geautomatiseerde besluitvorming

Vrijzinnigen Nederland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vrijzinnigen Nederland) tussen zit. Vrijzinnigen Nederland gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Microsoft office 365; Google Drive, MailChimp, Apple Mail, Adobe PDF reader, Photo online editor, Dymo

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vrijzinnigen Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens  > na afloop van het lidmaatschap worden gegevens binnen redelijke termijn vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vrijzinnigen Nederland deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoering van de overeenkomst welke de basis is voor de hiervoor aangeduide lidmaatschapsverhoudingen om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vrijzinnigen Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Vrijzinnigen Nederland uw persoonsgegevens aan andere derden en met deze partner sluiten wij een verwerkersovereenkomst.

Onder de derde wordt in dit geval verstaan degene die het verenigingsblad drukt en verzendt. En degene die ons computersysteem onderhoudt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vrijzinnigen Nederland gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vrijzinnigen Nederland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bureau@vrijzinnigen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u om een afspraak te maken om uw gegevens in te zien. Dit ter bescherming van uw privacy. U kunt een afspraak maken via bureau@vrijzinnigen.nl.

Vrijzinnigen Nederland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vrijzinnigen Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via bureau@vrijzinnigen.nl.