ANBI-gegevens Rotterdam

Naam Naam volgens de statuten: art.1
Nederlandse Protestantenbond,
Afdeling Rotterdam te Rotterdam<De vereniging gebruikt naar aanleiding van het besluit van de algemene ledenvergadering van 10 mei 2014 ook de naam Vrijzinnigen Nederland afdeling Rotterdam
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) KvK nummer 40342557 Opgericht 1890.
RSIN 804233680
SBI-code 94911 – Religieuze organisatiesMet de Vrijzinnigen Nederland afdeling Schiedam is een samenwerkingsovereenkomst.
Het post- of bezoekadres van de afdeling Arendsweg 7c, 3082 NA Rotterdam
h.koekoek@muziekweb.nl
Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de afdeling Het doel van de afdeling is het bevorderen van het godsdienstig en geestelijk leven in de meest ruime zin van het woord van de leden van de afdeling en allen die zich tot de doelstelling aangetrokken voelen, zonder het geworteld zijn in een vrijzinnig christelijk verleden uit het oog te verliezen. Alsmede het verzorgen van het pastoraat voor leden, donateurs en vrienden.

Deze doelstelling wordt tevens verwezenlijkt  door het houden van contacten met geestverwante organisaties en door het organiseren van activiteiten zoals lezingen en ronde tafelgesprekken.

De hoofdlijnen van het beleidsplan Het beleid in Rotterdam maakt onderdeel uit van het gezamenlijk beleid met de afdeling Schiedam en is een afgeleide van het landelijk beleid van de organisatie Vrijzinnigen Nederland

Bij de jaarlijkse ledenvergadering van de afdeling wordt het beleid en de activiteiten doorgesproken en vastgesteld.
Hoofdlijnen zijn activiteiten in het kader van de doelstelling : het verzorgen van het pastoraat, het uitbrengen van het contactblad Bondsnieuws en het organiseren van open gesprekskringen voor leden, vrienden en belangstellenden.

 

Functies bestuurders

De afdeling heeft op dit moment twee bestuursleden:
de  voorzitter mw. M.Pothuis en
de secretaris H.A. Koekoek.
Het penningmeesterschap  wordt gehouden door een onbezoldigd administrateur.
 

Beloningsbeleid

Bestuurders zijn onbezoldigd, zij ontvangen een vergoeding van gemaakte kosten.
Vrijwilligers ontvangen een vergoeding van de gemaakte kosten.
De Voorganger wordt betaald volgens de afgesproken regel: Vrijzinnigen Nederland heeft een Centrale Regeling voor voorgangers, waarbij de traktementsrichtlijnen van de PKN gevolgd worden.
De voorganger in Rotterdam heeft een formeel geratificeerde aanstelling in samenwerking met de afdeling Schiedam.
 

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

In enkele woonzorgcentra in Rotterdam worden open ronde tafelbijeenkomsten georganiseerd, waarbij de deelnemers naar aanleiding van zelf gekozen onderwerpen onder leiding van de voorzitter of voorganger discussiëren.
De afdeling geeft zes keer per jaar een nieuwsblad uit, waarin de activiteiten van de eigen afdeling en die van gelieerde groeperingen in Rotterdam (zoals  van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten, Doopsgezinden en  Remonstranten) vermeld kunnen worden.
In samenwerking met Vrijzinnigen Nederland afdeling Schiedam is een jaarprogramma samengesteld met activiteiten in Schiedam en Rotterdam.
 

Een financiële verantwoording

 

 baten
Contributies

808,00

Donaties

1500,00

Rente

0,33

Bijdragen gespreksgroepen

260,50

Schenking

11986,37

Totaal baten

13747,20

lasten
Salaris voorganger

11845,59

Onkosten Pastoraat

466,48

Bondsnieuws

354,00

Onkosten bestuur

333,79

Zaalhuur ledenvergadering

25,00

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

46,95

Internet/website

74,39

Afdracht Landelijk Bestuur

480,00

Kerstbundel

121,00

Totaal lasten

13747,20

Resultaat (baten – lasten)