Aan de Regge, wie zijn wij?

‘Aan de Regge’ is een vereniging, die vanuit de vrijzinnige traditie voorwaarden wil scheppen in kennisneming van diversiteit in religie en spiritualiteit. Ruimte bieden en voorwaarden scheppen in en om de persoonlijke beleving rondom zingevingsvraagstukken, nu en in de toekomst. Dit is waar ‘Aan de Regge’ voor staat.

Bronnen buiten de bijbel krijgen gelijkwaardige ruimte in onderzoek en toetsing op universele waarheden en geloofsinhoud. De dialoog wordt respectvol aangegaan, opdat een ieder recht gedaan wordt in eigen overtuiging en geloof. Wij kennen geen dogma’s of absolute waarheden. Ons credo is:”Onderzoek alles en behoud het goede”.

ijsvogel

Het ijsvogeltje.  Symbool van rust te midden van woelige baren. Aan de Regge komt deze kleurrijke vogel gelukkig in steeds grotere getale voor. Voor ons ‘Aan de Regge’ staat de ijsvogel voor veelkleurigheid en schoonheid.

 

 

Bijeenkomsten van Vrijzinnigen Aan de Regge worden gehouden in de Henricuskapel in Verzorgingscentrum De Parkstede, te Rijssen en beginnen om 10.00 uur, tenzij anders vermeld. De ingang van de kapel is aan de Oosterhofweg bij de huisnummers 48-152.

Activiteiten/bijeenkomsten van Vrijzinnigen Oost Twente in de/ het Johanneskerk/Kulturhus, Twekkelerweg 110, 7547 RN Enschede . Hier kunt u doorklikken naar de website van Vrijzinnigen Oost Twente

Van de bestuurstafel

In de bestuursvergadering van 7 februari 2024 hebben we de beide jaarvergaderingen besproken.

Hierbij hebben we het ook er ook over gehad of het mogelijk zou zijn om de komende 2 à 3 jaar na de opheffing bepaalde ontmoetingsmomenten zouden kunnen organiseren. Het staat en valt erbij of er dan nog leden zijn, die zich hiervoor willen en kunnen inzetten. Financiële ondersteuning kan vanuit de Stichting Oost Nederland betrokken worden.

Ook Nicoline Swen en Helene Westerik zijn van plan om vanuit de Gele Bus nog regionale activiteiten te organiseren.

Zij hebben een aanvraag gedaan bij het landelijk bestuur voor financiële ondersteuning voor een regionaal blad dat 4 x per jaar zal gaan verschijnen. Verder is Nicoline bereid om na april 2025 volgens “Eibergsmodel” crisispastoraat te blijven verzorgen. Ook blijft ze beschikbaar voor begeleiding bij overlijden.

Verder is er nog een gesprek geweest met enkele leden van het bestuur van de Remonstranten Hengelo over het opzetten van regionale activiteiten. Hun voorganger Kirsten Slettenaar heeft aangegeven met haar werkzaamheden in Hengelo te stoppen. Daardoor breekt voor de Remonstranten in Twente een onzekere tijd aan. Aangezien dit stukje geschreven is, voordat het gesprek plaats vond is de uitkomst nog niet bekend. Via het mededelingenblad of het zomernummer van het ledenblad laten we weten wat de uitkomst is.

Menno Keizer en Henk Eigelaar

 

Rooster bijeenkomsten 31 maart t/m 8 september 2024 

Datum

Tijd

Locatie *

Bijeenkomst

Voorganger

31-03

10.00

HK

Pasen/ Viering

Nicoline Swen

21-04

10.00

HK

Kapeltreffen

Harm Knoop

19-05

10.00

JK

Pinksteren/ Viering

Nicoline Swen

02-06

10.00

HK

Viering 

Marchel Chevalking

30-06

11.00

HK

Zomerlezing/

‘De Ubuntu-filosofie’

Annette Nobuntu Mul

08-09

10.00

Twekkelo

Spirituele Wandeling

Nicoline Swen

* HK = Henricus Kapel in Rijssen, JK = Johannes Kerk in Twekkelo (voor adressen zie boven)

Thema Paasnummer van ons Ledenblad.

De geopolitieke werkelijkheid van dit moment ziet er dreigend uit.  Als we iets kunnen bijdragen vanuit onze bronnen rond Vertrouwen, Hoop en Liefde, waardoor we zouden kunnen opstaan, dan moeten we dat toch doen?

Als thema voor het Paasnummer van ons Ledenblad hebben we gekozen voor:

“Wat betekent Opstanding voor jou?”

Heb je zelf zoiets beleefd, weer Opstaan na een “zwarte” periode?”. Weet je iets te vertellen over voor jou aansprekende voorbeelden?

Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,

Jeanne Traas en Anki Veltien

 

 

OPSTANDING

Die avond was niet zoals de andere. Til stopte het zachte, gelijkmatige geluid van haar spinnewiel. “Het spinnen is klaar, de draad is af”. Veel dagen en avonden had ze alle gebeurtenissen en alle emoties in haar draad gesponnen, De draad zou om de doodskist worden gedrapeerd om Peet “onze laatste dagen” mee te geven.

“Het is afgerond”, zei ze, ”ik weet niet waarom, maar dit is het einde van de draad”. Met warme tranen in de ogen omhelsden we elkaar, een moeder, een zoon en twee dochters. “Laten we onze geliefde opdragen aan de engelen die hem willen ophalen om zo een einde te maken aan zijn lijden”. Peet was overtuigd van zijn overgaan, hij kon niet meer. Wij wisten het en zagen zijn einde onder ogen.

In alle stilte schaarden wij ons rondom zijn bed en gaven elkaar de hand, zodat Peet in het midden van onze kring lag. Er werden liefdevolle woorden gezegd over wie hij voor ons geweest was. Woorden waarin we afscheid namen en hem lieten weten, hoe moeilijk ook, dat hij zich kon overgeven om de weg naar een nieuw leven in te slaan. Op onze handen droegen we hem, figuurlijk, omhoog tot aan de poort. Het spinnewiel stond stil en de draad was gereed.

Het was niet een avond zoals andere avonden, onze emoties deelden we met elkaar en Peet merkte dat er iets bijzonders gebeurde om hem heen: hij glimlachte.

De volgende dag was als de dagen ervoor. De spanning was bij ons afgezwakt, er was afscheid genomen.

Dagen later was de dood nog steeds niet gekomen om onze man en vader mee te nemen. Het werd steeds zwaarder voor Peet tot hij durfde zeggen “Waarom ga ik niet dood?  Ik eet al weken niet, drink haast niks meer en toch…”. De dag erna vertelde ik hem ’s morgens: “Ik zag je vannacht weer gezond door de kamer lopen”. En hij zei: ‘Geef me maar drinken, ik heb zo’n dorst”. Daarna volgde er een lange, lange weg van herstel. Op handen gedragen, met liefde omringd is het wonder gebeurd.

Vandaag gaat het goed, de angsten voorbij en weer gericht op leven. De draad weer opgepakt en alle emoties doorleefd om zo verder te gaan.

Pasen in je leven vieren is na het vallen weer opstaan. De draad weer oppakken en de kluwen verder afrollen, met de lessen die we hebben gehad. Dankbaarheid is de emotie waarmee we verder gaan.

Heel goede paasdagen gewenst.

Suze Koedijk

 

Zomerlezing 2024 ”Opsoek naar Ubuntu”

 

Ubuntu klinkt Afrikaans en dat is het ook. Ubuntu is een 

(Zuid-)Afrikaans woord met een inspirerende betekenis. Een diep besef van onderlinge verbondenheid van mensen met elkaar wordt er mee uitgedrukt. De identiteit van ieder individu staat niet op zichzelf, de zin en zingeving van het leven evenmin. Het wij, waarvan jij deel uitmaakt, is bij zingeving van jouw leven voortdurend aanwezig. Een Afrikaans spreekwoord zegt: “Umuntu Ngumuntu Ngabantu – Ik ben omdat wij zijn”

 

Aartsbisschop Desmond Tutu is – net als Nelson Mandela tijdens zijn leven – in zijn houding en acties voor verzoening door Ubuntu geïnspireerd. Hij benadrukt de verbondenheid en heeft daarbij de mensen wereldwijd op het oog. Ubuntu is een intens besef van verbinding van mensen. Het is, zo kan je zeggen, een maatschappelijke levensfilosofie.

 

Wat kunnen wij in onze Westerse samenleving leren van het ‘zwarte continent’? Wat kunnen wij leren van Zuid-Afrika? Het land dat worstelt met het verleden van Apartheid naar éénheid in diversiteit: de regenboognatie. Wat kunnen wij leren van Ubuntu?

 

Vanuit ons Westers denken zijn we veelal geneigd om onze individuele of organisatorische missie als startpunt te nemen en daarna de visie te ontwikkelen. Wij hebben immers veelal ‘zelfontplooiing’ als hoogste doel. Echter vanuit Ubuntu wordt gedacht vanuit het wij, de community, de ander, de samenleving, het geheel. Kernachtig als voorbeeld is hierin de begroeting: “Sawubona: ik zie jou!” Het antwoord is dan existentieel: “Sikhona: hier ben ik!”

 

De lezing wordt gegeven door Annette Nobuntu Mul. Zij is de oprichtster van Ubuntu Society, een organisatie die als missie heeft de Ubuntu visie uit te dragen. Zij zegt over haar missie: “Wij starten met de gewaarwording, het zien, de blik, de visie.” Ietwat meer concreet is die visie te vertalen naar vragen als:

  • Hoe kunnen we allereerst meer integraal leren kijken in plaats van enkel gefragmenteerd? Kijk op het geheel en oog voor het detail!
  • Hoe kunnen we leren van elkaars diversiteit in een interculturele samenleving?
  • Hoe krijgen we de algehele betrokkenheid en draagkracht bij besluitvormingen, zodat de kracht van de dialoog het ‘wint’ van de macht van de meerderheid?
  • Hoe kunnen we starten bij het ‘zien’ van de ander? (Sawubona: “Ik zie jou. Antwoord Sikhona: “Hier ben ik!”)
  • Hoe kunnen we in een groeiende digitale wereld, waarin protocollen de boventoon lijken te gaan voeren weer het ‘pad van de gedeelde menselijkheid’ samen gaan bewandelen?

 

Op 30 juni geeft Annette de lezing om 11:00 uur in de Henricuskapel. Zij is de partner van Jan Terlouw, u wel bekend.

Gerard van Brussel

 

 

Informatie

Inmiddels hebben wij (Vrijzinnigen Oost Twente en Vrijzinnigen Aan de Regge) al dertien maal een gezamenlijk ledenblad uitgegeven,  hieronder treft u de links aan naar deze bladen. 

Paasspecial maart 2020 Pub  

Septembernummer 2020 voor website

Kerstnummer 2020 website

Paasnummer 2021 maart-april

Ledenblad – september 2021

Kerstnummer 2021

Paasnummer 2022 

Ledenblad September 2022, online

Ledenblad Kerst 2022

Ledenblad Pasen 2023

Ledenblad zomer 2023

Kerstnummer Aan de Regge ^J Vrijz. Oost Twente 2023

Paasnummer Ledenblad Vrijzinnigen ad Regge , maart 2024

Gesprekken in de Gele Bus

Een initiatief van Nicoline Swen en Helene Westerik. In deze tijd, waarin wij fysiek moeilijk bij elkaar kunnen komen, hebben Nicole en Helene het initiatief genomen om toch onderling contact  te hebben. Zij verzorgen korte vieringen, momenten van overdenking,  die zij de titel hebben meegegeven : “Gesprekken in de Gele Bus”.  Inmiddels zijn er drie opnamen verschenen, die u via onderstaande links kunt bekijken. 

Zie YouTube, de Gele Bus.

Aflevering 1: Durf het gewoon opnieuw

Aflevering 2: Bevrijdingsschorten

– Aflevering 3: Normaal?!  

– Aflevering 4: Durf jij jezelf te zijn?

 

Vieringen:

Viering Avondmaal 2020

Herdenken en vieren 

Pinksterviering  2020 online  

– Viering 26 juli 2020 Varsseveld

-Viering Kerstavond 24 dec. 2020, 19.30 uur

-Viering Kerstochtend 25 december, 10.00 uur

Viering 14 februari 2021, Liefde een viering op Valentijnsdag

Vanaf 24 december 2021 is onze kerstviering te bekijken via www.degelebus.nl/kerst2021

 

Reisbrieven 

Als vervolg op de Vrijbrieven, schrijven Nicoline Swen en Helene Westrik de “Reisbrieven”, zij worden per mail aan de leden van onze afdelingen verzonden, maar verschijnen ook op onze website: 

REISBRIEF 1, juli 2021

REISBRIEF 2, augustus 2021

REISBRIEF 3 , september 2021

REISBRIEF 4, oktober 2021  

REISBRIEF 5, december 2021

REISBRIEF 6, januari 2022

REISBRIEF 7, februari 2022 

REISBRIEF Oekraine, maart 2022

REISBRIEF 8, 30 maart 2022

REISBRIEF 9, 4 mei 2022

REISBRIEF 11 , augustus 2022

REISBRIEF 2023 maart 2023

REISBRIEF PASEN 2023

 

Vrijbrieven

Ook zijn er een aantal “Vrijbrieven” verschenen . Deze zijn bedoeld  “om in verbinding te blijven. Om elkaar niet uit het oog te verliezen en om de moed erin te houden. We hebben ‘m ‘VRIJBRIEF genoemd, omdat een vrijbrief van oudsher het document is dat je een veilige doortocht belooft. Het betekent niet dat het makkelijk zal zijn, of ‘leuk’, wel dat je, op welke  manier dan ook, er doorheen komt. En dat zal ook voor ons gelden!”

Ze worden samengesteld door De Gele Bus; Nicoline Swen en Helene Westerik in samenwerking met verschillende geloofsgemeenschappen in Oost- en Noord Nederland, veelal lid van Vrijzinnigen Nederland. Hebt u ook een bijdrage of een vraag/opmerking? Mail naar:  degelebus@swen.nu

U kunt ze lezen via de volgende link: 

 

Vrijbrief 1, 27 maart 2020

Vrijbrief 2, 10 april 2020

Vrijbrief 3, 24 april 2020

Vrijbrief 4, 8 mei 2020 

VRIJBRIEF 5, 22 mei 2020

Vrijbrief 6, 5 juni 2020

Vrijbrief 7, 19 juni 2020

VRIJBRIEF 8, 3 juli 2020

VRIJBRIEF 9, 1 augustus 2018

VRIJBRIEF 10, 4 september 2020

VRIJBRIEF 11, 18 september 2020 

VRIJBRIEF 12, 2 oktober 2020

VRIJBRIEF 13, 16 oktober 2020

VRIJBRIEF 14, 30 oktober 2020

VRIJBRIEF 15, 21 november 2020

VRIJBRIEF 16, 11 december 2020

VRIJBRIEF 17, 23 december 2020

VRIJBRIEF 18, 11 januari 2021

VRIJBRIEF 19, 22 januari 2021

VRIJBRIEF 20, 5 februari 2021

VRIJBRIEF 21, 19 februari 2021

VRIJBRIEF 22, 6 maart 2021

VRIJBRIEF 23, 24 maart 2021

VRIJBRIEF 24, 2 april 2021

VRIJBRIEF 25, 16 april 2021

VRIJBRIEF 26, 30 april 2021

VRIJBRIEF 27, 14 mei 2021

VRIJBRIEF 28, 2 juni 2021

 

 

 

 

 

ANBI Geregistreerde gegevens bij de Kamer van Koophandel
De statutaire naam van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Áan de Regge Rijssen-Nijverdal
e.o. is: Vrijzinnigen aan de Regge Rijssen-Nijverdal e.o. De rechtsvorm is: Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Het RSIN (Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 802859082
Postadres
Het postadres van Aan de Regge is: Van Limburg Stirumstraat 11, 7443 CE Nijverdal
secr.aanderegge@gmail.com
Statuten
In artikel 2 van de statuten wordt het doel van de vereniging omschreven:
2.1 De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van de vrije ontwikkeling van het
godsdienstig leven in het algemeen en van het vrijzinnig-christelijk gedachtegoed in het
algemeen. Het doel wordt bereikt door het houden van diensten/bijeenkomsten en lezingen.
Beleid
De hoofdlijnen van het beleid bestaan uit:
                  – het organiseren van diensten/bijeenkomsten en lezingen
                  – het verlenen van pastorale zorg
                  – het innen van contributie, waarbij het bedrag op voorstel van het bestuur wordt goedgekeurd door de ledenvergadering
                  – het laten verschijnen van een ledenblad
                  – het beheren van een website
Bestuur
Het bestuur van Aan de Regge is als volgt samengesteld:
      voorzitter De heer H. Eijgelaar
      secretaris De heer M.J. Keizer
      penningmeester De heer G. van den Brink
      lid De heer M. Brinksma
      lid Mevrouw A.F. Veltien-Witteveen
      lid Mevrouw S.J.M. Lub-Koedijk
Voorganger
Aan de Regge heeft een voorganger (mevrouw N. Swen-Fischer) met een overeenkomst voor
2 uur per week.
Bezoldiging vindt plaats volgens de Centrale Regeling voor voorgangers, waarbij de
traktementsrichtlijnen van de PKN gevolgd worden.
Vergoedingen
Bestuursleden en leden kunnen een vergoeding ontvangen voor gemaakte kosten


Uitgeoefende activiteiten in 2023

      – het houden van bestuursvergaderingen
      – het houden van een ledenvergadering
      – het organiseren van vieringen en bijeenkomsten in samenwerking met Vrijzinnigen Oost-Twente
      – het organiseren van twee lezingen::
          1e Francien van Rossum over “Met respect voor Moeder Aarde”
          2e Dr Hans Legrand n.a.v. zijn proefschrift:”Waarom zou je religieuze zoeker willen zijn”
      – Vertonen van een documentaire n.a.v het boek van Mattias Desmet ”De Psychologie van het Totalitarisme”
      – het uitgeven van digitale brieven (z.g Vrijbrieven en Reisbrieven) in samenwerking met Vrijzinnigen Oost Twente.
       – het verzorgen van pastoraat
       – het organiseren van een leeskring
       – het bezoeken van Museum Hofman in Hellendoorn, samen met Vrijzinnigen Oost-Twente.
       – het uitgeven van een ledenblad in samenwerking met Vrijzinnigen Oost-Twente
       – het beheren van een website
       – het bijwonen van regionale en landelijke bijeenkomsten

Baten-en-Lasten-2023