Dr. Froukje Pitstra

Te benaderen voor:

 • lezingen
 • gesprekskringen
 • workshops

Lees meer

Drs. Aart van Lunteren

Te benaderen voor:

 • coaching- en begeleiding bij levensvragen
 • lezingen
 • gesprekskringen
 • cursussen

Onderwerpen:

 • ‘De liefde van een vrouw’ – een tegendraads lezen van het bijbelse Hooglied
 • ‘De kunst van leven’ (naar aanleiding van de herleving van de filosofie van de levenskunst)
 • Oud-Egyptische achtergronden van het christendom. N.a.v. het boek van dr. Tjeu van den Berk, Het Oude Egypte: bakermat van het jonge Christendom (Meinema / Zoetermeer 2011)
 • Richard Wagners laatste opera: ‘Parsifal’ (met beeld- en geluidsfragmenten)
 • ‘Geïnspireerd door de Psalmen’: gedichten van Nederlandse dichters
 • ‘De Ouverture van de Bijbel’ – over de antropologie van Genesis 1 t/m 11
 • ‘Filosofen van verbinding’ – over Martin Buber, Emanuel Levinas en René Girard
 • ‘Geloven, zo kan het ook’ – over vrijzinnig geloven in verleden en heden
 • ‘Zingt een nieuw lied’ – het kerklied door de eeuwen heen, met aandacht voor de relatie kerklied en contemporaine geschiedenis en cultuur
 • ‘Over religie en kunst’ – een gesprek

Relevante opleiding en werkervaring:

Aart van Lunteren (1949) studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam (kerkelijk- en doctoraalexamen) en was vijf jaar aan die universiteit verbonden als kandidaat-assistent bij prof. dr. C.W. Mönnich.

Sinds 1980 in diverse afdelingen werkzaam als voorganger bij Vrijzinnigen Nederland.

Hij volgde ook een opleiding voor het leiden van bibliodrama-groepen (bij dr. Herman [Frans] Andriessen) en de Voortgezette Opleiding voor Pastorale Gespreksvoering (bij drs. Jan Bodisco Massink).

Sinds 1982 is hij verbonden aan het Opleidingsinstituut voor theologie, levensbeschouwing en geestelijke begeleiding in Vrijzinnig Perspectief (OVP), als docent in verschillende vakken en van 1998 tot 2013  als mentor-decaan.

Hij heeft een Pastoraal Adviesbureau en woont sinds zijn emeritaat in 2015 in het noorden van het land.

Contact:

E-mail: a.van.lunteren@solcon.nl
Tel: 0594 – 852 352

Anja van de Poppe

Te benaderen voor: 

 • gastpredikant
 • doop-, trouw en uitvaart bijeenkomsten

Relevante opleiding en werkervaring:

Theoloog (drs), momenteel werkzaam als predikant bij twee afdelingen van Vrijzinnigen Nederland. Eerder werkzaam geweest als docent, beleidsmedewerker en deskundige op het terrein van ontwikkelingssamenwerking in binnen- en buitenland.

Contact:

Email: anjavandepoppe@kpnplanet.nl