vrijzinnig pastoraat

Uitgangspunten UUA in nieuwe vertaling

De Uitgangspunten van de Unitarian Universalist Association
Nederlandse vertaling door Paul Rasor en Wies Houweling

Wij, de geloofsgemeenschappen van de Unitarian Univeralist Association, verbinden ons aan de volgende uitgangspunten:

• Dat ieder mens waardevol en uniek is;
• Rechtvaardigheid, gelijkheid en compassie in menselijke relaties;
• Acceptatie van elkaar en aanmoediging tot spirituele groei in onze geloofsgemeenschappen;
• Een vrij en verantwoordelijk zoeken naar waarheid en zin;
• Gewetensvrijheid en het gebruik van het democratische proces binnen onze geloofsgemeenschappen en in de samenleving;
• Als ideaal een wereldgemeenschap met vrede, vrijheid en rechtvaardigheid voor iedereen;
• Het besef dat wij deel uitmaken van een onderling afhankelijk web van alle bestaan.

De levende traditie die wij delen put uit velen bronnen:

• De ervaring van het transcendente mysterie, die ons inspireert tot vernieuwing van de geest en om open te staan voor de krachten die het leven scheppen en ondersteunen;
• Woorden en daden van profetische vrouwen en mannen, die ons uitdagen om met rechtvaardigheid, compassie en de veranderende macht van de liefde, de krachten en structuren van het kwaad te weerstaan;
• De wijsheid uit de wereldreligies, die ons inspireert in ons ethisch en geestelijk leven;
• De joodse en christelijke leer, die ons oproept om Gods liefde te beantwoorden door onze naasten als onszelf lief te hebben;
• De humanistische leer, die ons aanraadt om ons verstand en de resultaten van de wetenschap te volgen en ons waarschuwt voor afgoderij;
• De spirituele leer van de natuurreligies, die de gewijde cirkel van het leven vieren en ons leren om in harmonie met de ritmes van de natuur te leven.

Dankbaar voor het religieuze pluralisme dat ons geloof verrijkt, worden wij geïnspireerd tot dieper begrip en verbreiding van onze visie. Als vrije geloofsgemeenschappen sluiten wij dit verbond en beloven wij aan elkaar onze wederzijdse trouw en steun.

Originele Engelse versie

Unitarian Universalist Association Principles

We, the member congregations of the Unitarian Universalist Association, covenant to affirm and promote
• The inherent worth and dignity of every person;
• Justice, equity and compassion in human relations;
• Acceptance of one another and encouragement to spiritual growth in our congregations;
• A free and responsible search for truth and meaning;
• The right of conscience and the use of the democratic process within our congregations and in society at large;
• The goal of world community with peace, liberty and justice for all;
• Respect for the interdependent web of all existence of which we are a part.

The living tradition which we share draws from many sources:
• Direct experience of that transcending mystery and wonder, affirmed in all cultures, which moves us to a renewal of the spirit and an openness to the forces which create and uphold life;
• Words and deeds of prophetic women and men which challenge us to confront powers and structures of evil with justice, compassion and the transforming power of love;
• Wisdom from the world’s religions which inspires us in our ethical and spiritual life;
• Jewish and Christian teachings which call us to respond to God’s love by loving our neighbors as ourselves;
• Humanist teachings which counsel us to heed the guidance of reason and the results of science, and warn us against idolatries of the mind and spirit;
• Spiritual teachings of Earth-centered traditions which celebrate the sacred circle of life and instruct us to live in harmony with the rhythms of nature.

Grateful for the religious pluralism which enriches and ennobles our faith, we are inspired to deepen our understanding and expand our vision. As free congregations we enter into this covenant, promising to one another our mutual trust and support.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *