Oproep Leger des Heils tegen uitbuiting

Wat de kerk kan doen tegen uitbuiting van mens en milieu

Het Leger des Heils heeft samen met een coalitie van organisaties onder de vlag van het MVO-platform een petitie gelanceerd. Deze petitie roept de Tweede kamer op om het Initiatiefwetsvoorstel duurzaam en verantwoord ondernemen aan te nemen. Dit wetsvoorstel verplicht bedrijven om met respect voor mensen en milieu in hun hele keten te ondernemen. Onder de deelnemende organisaties bevinden zich ook International Justice Mission, Woord en Daad, Solidaridad en Fair Trade Nederland. Het Leger des Heils wil namens al deze organisaties een oproep doen aan de deelnemende kerken van de Raad van Kerken. We geloven dat deze initiatiefwet, geïnitieerd door de ChristenUnie, een belangrijke stap is in het brengen van gerechtigheid in ons land en over de hele wereld. In het bestrijden van mensenhandel, in het beperken van schade aan de schepping, en aan het herstellen van goed rentmeesterschap over deze wereld.

Vraag aan uw kerk(genootschap)

De petitie zal 12 oktober worden aangeboden aan Kamerleden van de commissie die het initiatiefvoorstel zullen bespreken. Tot die tijd hopen we dat er zoveel mogelijk mensen via wetgeving.nu hun steun voor deze wet uitspreken. De vraag aan uw kerk(genootschap) is dan ook om deze petitie, en daarmee deze belangrijke wet, onder de aandacht te brengen van uw leden en hen de mogelijkheid te geven om hier vanuit hun geloof een stem aan te geven. 

Waarom is deze wetgeving belangrijk voor de christelijke consument? 

God roept de mensen al in het begin van de Bijbel op om de aarde ‘te bewerken en te onderhouden’. De mens draagt dus een bijzondere verantwoordelijkheid, we moeten zorgdragen voor de schepping en haar niet uitbuiten en plunderen. Calvijn noemde de mens de ‘rentmeester van God’.

Dat principe zie je ook in de Bijbelse geboden van de Sabbat en het Jubeljaar. Ook in het Nieuwe Testament zie je dit terug. Zo staat er in Jakobus 5:4: “Hoor de klacht van het loon van de arbeiders die uw velden maaiden hebt onthouden. Het geroep van de maaiers is tot de Heer van de hemelse machten doorgedrongen.” Overheden en machthebbers hebben in het bijzonder de verantwoordelijkheid om kwetsbare mensen te beschermen.

En waarom moet dit middels deze wetgeving?

Nederlandse bedrijven dragen veel bij aan internationale ontwikkeling en de oplossing van de grote vraagstukken van onze tijd zoals armoede, onrecht en klimaatverandering. Helaas hebben bedrijven ook vaak direct en indirect via hun internationale ketens een negatieve impact op mens en milieu. Deze impact heeft grote gevolgen op lange termijn. Tot op heden wordt dit probleem niet serieus genoeg genomen. Het is tijd dat de overheid verantwoordelijkheid neemt nu blijkt dat er meer nodig is dan de huidige vrijwillige samenwerking om de problemen in de productieketens van bedrijven aan te pakken. Het is juist het maatschappelijk middenveld dat hierop aandringt. We zijn een coalitie van bedrijven, academici, religieuze instanties, vakbonden en maatschappelijke organisaties. Samen willen we ervoor zorgen dat mensenrechten en het milieu in productieketens worden gerespecteerd. Daarom willen wij dat er in Nederland wetgeving komt die ervoor zorgt dat bedrijven de problemen in de productieketen rondom mensenrechten en het milieu verder aanpakken.

Helpt u mee? Zie voor meer informatie legerdesheils.nl/artikel/petitie

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *