Graceland festival 2024

Kom van 15 tot 18 augustus 2024 naar het Graceland festival 2024, dat weer plaats vindt op het Scouting Landgoed in Zeewolde. Een fijn weekend vol zingeving, inspiratie, rust en reuring.

Het thema is dit jaar: Heel de tijd! “Het is niet bij ons begonnen. Het verlangen wat een plek heeft gekregen op onze velden en in onze community is een verlangen wat altijd in het hart van mensen heeft gehuisd en wat door vele van onze voorgangers op allerlei manieren is vormgegeven en ook zal voortbestaan als Graceland lang vergeten zal zijn (over héél lange tijd). We verbinden generaties op ons festival, we danken ons voorgeslacht en betrekken ze bij het festival, we investeren in generaties na ons en we beseffen dat de tijd weliswaar onverbiddelijk doortikt, maar ook in hele korte momenten eindeloos kan voelen.”

Meer informatie.

 

Een nachtelijke pelgrimage naar Schiermonnikoog

In de nacht van 17 en 18 oktober 2024 op pelgrimage naar Schiermonnikoog? Ervaar de bijzondere natuur, de stilte en het goede gesprek dat je onderweg met je leeftijdgenoten (<50 jaar) voert.

Meer info.

Opgave voor 20 juni info@remonstranten.org

Vacatures in vrijzinnige organisaties

De vrijzinnig Hervormde Gemeente Twijzel zoekt een predikant.

Bekijk de advertentie hier.

 

 

 

 

Robbert Bodegraven bij het Alevitisch Netwerk

Het Alevitisch Netwerk Nederland organiseert in de lezingenreeks verwante levensovertuigingen weer een lezing. Op 26 mei om 13.30 op het Spinetpad 2 te Amersfoort. Het Alevitisch Netwerk is net als Vrijzinnigen Nederland lid van het Humanistisch Netwerk.

Kinderverzet & Vriendschap

Marijke Verduyn plaatste op de website Zininopvoeding.nl een interview met Mirjam Elias over kinderverzet in de Tweede Wereldoorlog en de doorwerking daarvan nu.

Mirjam Elias schreef een kinderboek over het verzet van de kinderen van de Wilhelmina Catharinaschool.  Een paar weken geleden werd een speelse kunstroute onthuld op de plek waar het allemaal gebeurde. Om met elkaar te spelen en na te denken over vriendschap en toekomst.

Het hele verhaal leest u hier.

Winnaar preekwedstrijd 2024 bekend

Tijdens de goedbezochte slotavond van de preekschrijfwedstrijd Man en vrouw schiep Hij/Zij hen? van Liberaal Christendom in de Stevenskerk in Nijmegen werden de winnaars bekendgemaakt. Uit handen van juryvoorzitter Monic Slingerland ontvingen zij elk de door Leo Lanser gemaakte wisselbokaal ‘In vuur en vlam’. Vervolgens brachten zij hun preken ten gehore.

Naast de prijsuitreiking interviewde Monic Slingerland Mark en Elbert Bot. Mark is predikant, Elbert is zijn man die tijdens hun huwelijk in transitie ging. Ze vertelden over hun eigen proces in relatie tot hun omgeving, waaronder de gemeente waarvan zij deel uitmaken als predikantsechtpaar.

Programmaonderdelen die vooral uit tekst bestonden, werden afgewisseld met serieuze en vrolijke liederen van het gemengd roze koor Cantus Obliquus uit Nijmegen en samenzang.

U kunt de winnende preken hier vinden.

Liberaal Christendom organiseerde voor de derde keer een preekschrijfwedstrijd. In 2019 was het thema ‘Een lastig verhaal’, in 2021 ‘Teksten met grote gevolgen’.

Het Preek-Event wordt mede mogelijk gemaakt door CMC Assurantie en Bedrijfsmakelaardij uit Veenendaal, de Vrijzinnig-Religieuze Stichting Seniorenhuisvesting  ‘Zuid-Veluwe’ en anderen.

Praat u mee?

Beste mensen,

Al langere tijd ben ik aan het broeden op een aantal vragen die ik graag eens zou willen voorleggen. Vragen, waar vast niet meteen een eenduidig antwoord op is en dat hoeft ook helemaal niet. Vragen, waarvan ik wel hoop dat we, door het er met elkaar over te hebben, meer zicht krijgen op wat we willen uitstralen als Vrijzinnigen Nederland.

Veel afdelingen moeten helaas afronden, sommige gemeenschappen floreren: dan is er een hechte band tussen veel leden, de bijeenkomsten/vieringen worden goed bezocht, er worden inhoudelijk interessante gesprekken gevoerd

Toch steken bij mij regelmatig vragen de kop op die vooral gaan over het vrijzinnig zijn. Voor mij, en ik ben echt linkser dan linkser vrijzinnig van afkomst, staat vrijzinnigheid voor radicaal er voor openstaan dat altijd alles anders beleefd kan worden, dat we uiteindelijk op levensbeschouwelijk gebied het nooit zeker zullen kunnen weten. Of zelf niet zouden moeten willen weten, want dan leg je je vast. Bestaat God? Is er een hemel? Was Jezus Christus goddelijk?

Wat mij betreft komen we met deze vragen niet in allerlei theologische disputen terecht, daar ben ik niet voldoende in thuis om me daarin te kunnen ‘weren’. Het gaat me meer om die radicale openheid, het nooit kunnen en willen claimen dat jij weet hoe het zit als het gaat om wat boven onze tastbare en zichtbare werkelijkheid uit gaat.

Betekent dat dat er dan niks is om me aan vast te houden? Nee, voor mij zijn hoop en alles overstijgende Liefde de ankers in mijn bestaan. Waar die vandaan komen? Geen idee. Ben ik dankbaar dat ik ze kan beleven? Zeker, ik verwonder me erover, verbind me er mee in een diepe buiging voor wat zo ver boven mij uitgaat en dat ik daar iets van kan ervaren.  En vanuit die houding hoop ik in contact met anderen dat uit te stralen om zo samen het niet altijd eenvoudige leven beter aan te kunnen. Weet ik het zeker dat daar een Bron is? Nee, misschien bedenk ik die zelf wel als een soort Baron van Münchhausen die zich aan zijn eigen haren uit het moeras trekt. Dat zou kunnen. En misschien weet een ander het wel zeker dat die Bron er is? Prima, als dat maar niet de norm wordt.

Het roept bij mij vragen op als in vieringen of andere bijeenkomsten te veel nadruk komt te liggen op vanzelfsprekendheid. Op ‘zekerheid des geloofs’, hoe troostrijk dat misschien ook kan zijn. Of misschien ook wel wanneer, wat er dan ook zou kunnen zijn aan iets dat ons overstijgt, dogmatisch afgewezen wordt.

Elkaar ontmoeten, in verwondering over het Mysterie van het leven, in liefdevolle verbondenheid met wat ons draagt en wat er aan vreugde en lijden is  in ons bestaan: daar zoek ik vooral naar in een gemeenschap van Vrijzinnigen.

De komende tijd zullen we met elkaar moeten nadenken over hoe verder met onze gemeenschap in een tijd van krimp qua ledenaantal en financiën. Het lijkt me belangrijk het niet alleen te hebben over de meer zakelijke, praktische kant. Maar juist ook om na te denken over wat we willen laten zien en nalaten aan de samenleving: zijn we een in principe vrijzinnig christelijke gemeenschap in een vaak toch wat orthodoxere of juist geseculariseerde regio en laten we het daar bij/of willen we ook laten zien dat we juist buiten deze kaders bezig willen zijn met levensbeschouwing, het onderzoeken van mogelijke bronnen van spiritualiteit en het vormen van een gemeenschap op basis van niet-weten?

Henri Stroband en Cor Noorlag hebben als leden van het Vrijzinnig Platform, maar schrijvend op persoonlijke titel, een boeiend stuk geschreven over hoe we als Vrijzinnigen deze vernieuwing vorm zouden kunnen geven:

Het samen zoeken naar uitwegen, gebruik makend van gevoel en intellect, en van alle denkbare wetenschappelijke disciplines, vraagt vooral om lokale en globale gemeenschapszin. Werkelijke communicatie zal in de samenleving leiden tot hernieuwde inspiratie, motivatie en een werkende democratie.

Ze koppelen hier de vragen die we ons als leden van Vrijzinnigen Nederland stellen aan het belang dat de maatschappij heeft bij nieuwe manieren om problemen te benaderen. Ze noemen een Vrijzinnige Levenshouding, die kan helpen als je iets nieuws wilt leren.

Leren is afhankelijk van keuzemogelijkheden. Traditie kan leiden tot beperking daarvan. Hoe open kunnen we staan tegenover verandering? Evenzo is ‘zeker weten’ een rem op het leren. De ondogmatische vrijzinnigheid heeft ervaring met ‘niet weten’. Een vrijzinnige levenshouding lijkt dus een belangrijk pluspunt en juist voor mensen die zich ‘vrijzinnig’ noemen ligt hier, op het terrein van noodzakelijk geachte maatschappelijke vernieuwingen, een belangrijke uitdaging.
De toevoeging van de ervaringen van anderen aan ons denken over waarden en doelen is sterk gerelateerd aan het begrip ‘zingeving’. Deze ervaringen gevoelsmatig verwerken kan leiden tot inspiratie en motivatie. Juist vrijzinnigen zouden ook dit moeten herkennen en zich de kracht ervan moeten realiseren
.

Kortom: we hebben oefenmateriaal onder handbereik en kunnen daarmee niet alleen onszelf dienen maar ook van betekenis zijn voor de samenleving.

Lia Hol en Ward Huetink van de denktank Socires zijn bezig met het onderzoek Structuren van Zingeving. Ze concentreren zich vooral op de vraag wat de relevantie van de vrijzinnigheid voor de komende generaties kan zijn.

Er zijn prachtige plannen om te kijken naar de plekken en processen, contexten en situaties waar mensen nieuwe gemeenschappen vormen, met bijbehorende rituelen. Inzichten uit deze observaties kunnen helpen om te ontdekken waar mogelijkheden zijn om in de toekomst dit soort ontwikkelingen te ondersteunen of uit te breiden.

Op de landelijke AV werd het project uitvoerig toegelicht en besproken. Ik werd daar heel blij van: als we op deze manier impulsen vanuit het Vrijzinnig Platform en het onderzoek van Socires bij elkaar kunnen brengen, hoeft ons gedachtengoed geen stille dood te sterven. Integendeel. Dan kunnen we van uit het kiezen voor principieel niet weten een waardevolle erfenis doorgeven aan de generaties na ons.

Ik ben benieuwd of de blijdschap over deze denkrichting door meer mensen zo wordt ervaren!

Toch gaat het niet alleen om de verder weg gelegen toekomst. Mijn handen jeuken om ook nu al vast mooie projecten aan te reiken waar we mee aan de slag kunnen. Op de AV werd gevraagd om ideeën. Hier borrelt al van alles, zowel op lokaal, landelijk als internationaal niveau.

Wie denkt er mee? Als je geinteresseerd bent, laat het weten. Dan pakken we de handschoen op en gaan aan de slag.

Etje Verhagen, Zwolle

Raad van Kerken steunt Plan KAN

Om een oplossing te bieden voor de opvang van asielzoekers is door de Initiatiefgroep Huisvesting Asielzoekers Nederland het Plan KAN ontwikkeld. Dit plan voor Kleinschalige Asielopvang in Nederland beoogt dat alle gemeenten in ons land naar rato van het aantal van hun inwoners vluchtelingen huisvesten. Met ongeveer 30 opvangplekken per 10.000 inwoners zijn Nederlandse gemeenten in staat om asielzoekers op menselijke manier. Zonder hen buiten te laten slapen en heen en weer te sturen.

Deze aanpak houdt in dat een klein dorp maar een handjevol mensen ontvangt, terwijl een grote stad een paar honderd mensen onderdak biedt. Ook moet de asielprocedure aanzienlijk versneld worden, zodat vluchtelingen veel sneller weten of ze mogen blijven en bijna meteen kunnen beginnen met het leren van de taal, kennismaken met hun omgeving en het vinden van vrijwilligerswerk of een betaalde baan.

Rol voor lokale kerken

Vanuit de ruime ervaring die kerken hebben met de opvang van asielzoekers, heeft de Raad van Kerken dit plan vanaf het begin gesteund. Het plan is uitgewerkt door dr. Carolus Grütters van de Radboud Universiteit. Plan KAN is eerlijker en zowel voor de asielzoekers als voor de lokale gemeenten praktischer en haalbaarder dan de aankomende spreidingswet. Het kan helpen voorkomen dat telkens opnieuw asielzoekers buiten moeten slapen, wanneer de opvang vol is. En ook het heen en weer slepen van volwassenen en kinderen van de ene crisis opvang locatie naar de andere behoort dan gelukkig tot het verleden.

Het is goed te begrijpen dat ook burgemeesters en wethouders en organisaties die al jaren betrokken zijn bij de opvang van asielzoekers dit plan steunen. Van belang is nu dat het Plan KAN meer bekendheid en meer draagvlak krijgt in alle gemeenten in ons land. Lokale kerkgemeenschappen kunnen daar een positieve rol bij spelen door het plan onder de aandacht van de gemeenteraad, het gemeentebestuur of de burgemeester te brengen.

 

Lied 150 jaar Vrijzinnigen Nederland

Maartje & Kine schreven voor onze vereniging een ontroerend lied voor ons 150-jarig jubileum. De bedoeling was dit op onze feestdag te zingen. Gelukkig waren Maartje & Kine even in de Zoom vergadering van 28 november 2020 om ons toe te spreken.

Het lied is te vinden op ons YouTubekanaal maar hier vindt u de link:

https://youtu.be/n9aOgNkRKkM?si=XcWLWRqy-5-AfSto

De tekst van het lied:

DE JUISTE WOORDEN – Maartje & Kine

Voor Vrijzinnigen Nederland 150 jaar

Leg je vinger op mijn lippen

Leer me zwijgen tot ik weet

Wat ik eigenlijk wil zeggen

Maar wat ik steeds weer vergeet

Leg je handen op mijn oren

Leer me luisteren naar mezelf

Voordat ik mijn laatste oordeel

Over anderen heb geveld

Zoek met mij de juiste woorden

voor onze liefde en onze angst

Voor wat we verleerden en wat we verloren

Want wat ik liefheb maakt me het bangst

Aai mijn vuisten tot ze ontspannen

Laat mijn handen opengaan

Ik wil niet stelen, maar ontvangen

Ik wil strelen en niet slaan

Kus de rimpels uit mijn voorhoofd

Jaag de duivel uit mijn borst

Leer me hoe ik brood moet breken

Leer me proosten zonder dorst

Zoek met mij de juiste woorden

voor onze liefde en onze angst

Voor wat we verleerden en wat we verloren

Want wat ik liefheb maakt me het bangst

Ze zeggen dat in deze tijd

De wereld, steeds kleiner wordt

Wil je met me wakker blijven,

dit leven duurt al zo kort

 

Zoek met mij de juiste woorden

voor onze liefde en onze angst

Voor wat we verleerden en wat we verloren

Want wat ik liefheb maakt me het bangst

Zoek met mij de juiste woorden

voor onze liefde en onze angst

Voor wat we verleerden en wat we verloren

En totdat ik beter weet waar ik naar verlang

Rick Benjamins hoogleraar Vrijz. Theologie

Rick Benjamins is volledig hoogleraar vrijzinnige theologie aan de PThU geworden. Tot nu was hij docent dogmatiek aan de PThU en bijzonder hoogleraar vrijzinnige theologie aan de PThU en de RuG.

Een leerstoel voor de vrijzinnige theologie is er in het verleden nooit geweest. De leerstoel voor de godsdienstfilosofie in Leiden was bijvoorbeeld altijd wel belangrijk voor vrijzinnigen, maar een specifieke leerstoel was er niet. Misschien was die ook niet nodig en is het een teken aan de wand dat die er nu wel komt, maar ook dan is het mooi dat een vrijzinnig perspectief op deze manier aan de PThU gekoppeld is.

Daarnaast heeft hij net het boek Boven is onder ons gepubliceerd. Binnenkort publiceren we een recensie van de hand van Aries van Meeteren, voorganger Hardinxveld-Giessendam.