nietzsche

Het spel van de wereld – Nietzsches Zarathoestra en de toekomst van de vrijzinnigheid

Nietzsches beroemdste boek, Aldus sprak Zarathoestra, begint met een hymne. Daarin bezingt hij drie gestalten van de mens: de kameel, de leeuw en het kind. Alleen de mens als kind is volgens de auteur in staat om met zijn spel de wereld te scheppen, in te richten en leefbaar te maken. Maar hoe doet de mens dat dan? Moeten we allen weer terug naar onze kindertijd? Of moeten we Nietzsches hymne eerder lezen als een spannende visie op wat ‘wereld’ eigenlijk betekent – een vroege visie op globalisering?

Stelling

In gesprek met Nietzsche en andere denkers die op hun manier in zijn spoor traden (Arendt, Nancy en Sloterdijk) zal Laurens ten Kate de stelling uitwerken dat Nietzsches doordenking van het kind dat we zijn nieuw licht werpt op de vrijzinnigheid in de 21ste eeuw.

Meer informatie

Datum en tijd: 5 februari 2017, 11-12 uur
Spreker: Laurens ten Kate
Muziek: Sara Crombach, piano
Toegangsprijs: 7,50
Locatie: Gebouw Splendor, Nieuwe Uilenburgerstraat 116, Amsterdam
Toegangskaarten via de Ticketshop

(terug) Naar leerstoel vrijzinnige religiositeit en humanisme

 

 

Lezingen De vreemde vrijheid

26 januari Karl Barth en de nacht van de wereld
9 februari Emmanuel Levinas en de nomadische ethiek
16 maart Muhammad Fadlallah en de goddelijke dialoog
30 maart Ernst Bloch, Jürgen Moltmann ‘In het begin schiep God de hoop’

Deze lezingenreeks vindt plaats in De Kapel Hilversum en is een samenwerking met het Humanistisch Verbond Gooi/Almere, remonstranten, doopsgezinden en Vrijzinnigen Nederland.
Verdere informatie volgt nog.

(terug) Naar vrijzinnige religiositeit en humanisme

 

 

genade

Lezing: ‘Genade!’

Over een oud christelijk woord met een nieuwe betekenis

5 maart 2017 in Zeist om 10.30 uur

De christelijke theologie verdwijnt meer en meer van de Nederlandse universiteiten, of raakt vermengd met de meer algemene religiewetenschap. Toch komt in het najaar van 2016 een dik compendium uit, getiteld 25 Eeuwen theologie. Het staat mede onder redactie van Laurens ten Kate, de spreker van deze morgen. Waarom toch weer die theologie?

God

Omdat theologie misschien dan wel haar status en autoriteit als kerkelijke geloofsleer heeft verloren, maar nog steeds iets heel belangrijks op de agenda zet: de vraag wat transcendentie in onze tijd betekent, en waarom de naam ‘God’, die altijd met transcendentie verbonden was, maar niet weg wil uit onze cultuur. Ten Kate zal met U de hardnekkigheid van die naam ‘God’ onderzoeken, en de aloude woordjes die met die naam geassocieerd worden, van nieuwe betekenissen voorzien: zoals vergeving, barmhartigheid, zonde en vooral genade.

In die nieuwe betekenissen komen volgens Ten Kate vrijzinnigheid en humanisme anno 2017 samen.

Meer informatie

www.walkart.nl
(terug) Naar leerstoel vrijzinnige religiositeit en humanisme

 

de vreemdeling

Lezing De vreemdeling

4 maart 2016 in Den Haag

Al in de Oudheid was de vreemde of de vreemdeling een ambivalente figuur. Hij was vijand en vriend tegelijk. Hij was een indringer die vrees inboezemde (in elke vreemdeling kan immers een god schuilen), maar tegelijkertijd moest men hem als vriend gastvrijheid bieden.

Hedendaagse denkers als Jacques Derrida, Jean-Luc Nancy en Richard Kearney hebben deze dubbele status van de vreemdeling nader geanalyseerd.

De vreemdeling

Toch verdwijnt die ambivalente, goddelijke status van de vreemdeling gaandeweg, naarmate de mensheid meer en meer breekt met de wereld van de goden en de mythen. Vreemdheid wordt niet langer als iets tegenover de menselijke gemeenschap ervaren, maar als een intrinsiek kenmerk van de mensheid. We zijn als moderne mensen vreemdelingen voor elkaar, vreemdeling voor onszelf.

Ook jodendom, christendom en islam nemen volop deel aan deze wending in de cultuurgeschiedenis, en maken van de vreemdheid een dragend idee: de mens moet dwalen in den vreemde, daar ligt zijn bestemming.

Laurens ten Kate onderzoekt in deze lezing de sporen en gevolgen van deze secularisering van de vreemde in wijsgerige en christelijke bronnen, met een speciale aandacht voor het werk van Kearney.

(terug) Naar leerstoel vrijzinnige reliogisiteit en humanisme

 

De macht van onvoorspelbaarheid

De macht van de onvoorspelbaarheid

Lezing over het denken van de filosoof Hannah Arendt door Laurens ten Kate.

Het denken en de persoon van Hannah Arendt, Duits-Amerikaans filosoof van Joodse afkomst, is vanaf 2013 bij een miljoenenpubliek bekend. In dat jaar maakte Margaretha von Trotta de film Hannah Arendt. We ontmoeten daarin een moedige, geëngageerde filosoof, die een opzienbarende visie verwoordt op het proces tegen de nazi Adolf Eichmann, dat in Jeruzalem in 1961 plaatsvond. Eichmann staat veel minder ver van ons af dan we denken, zegt Arendt, en het kwaad waarvoor hij staat is iets algemeen menselijks. De ‘banaliteit van het kwaad’ bestaat erin dat mensen allereerst proberen te overleven: ze kiezen ervoor te functioneren, in plaats van in vrijheid te spreken en handelen.

De moderne politiek moet tegenwicht bieden tegen die menselijke banaliteit, maar lukt dat haar? Dat is de centrale vraag van Arendts meesterwerk De menselijke conditie, dat ze publiceert enkele jaren vóór het Eichmann-proces, in 1958. In zijn lezing zal Laurens ten Kate vooral op dit boek ingaan.

hannah-arendt

De menselijke conditie

De menselijke conditie is zonder twijfel een van de meest vernieuwende en invloedrijke boeken van de 20ste-eeuwse filosofie geworden. Als we het kwaad willen bestrijden, moeten we eerst proberen de menselijke conditie te begrijpen, stelt Arendt. De mens wordt niet alleen gekenmerkt door overlevingsdrang en door de rol die hij in de maatschappij en in het arbeidsproces vervult. Ieder mens ‘verschijnt’ allereerst in de ‘publieke ruimte’ noemt, samen met anderen. Daar begint het politieke spreken en handelen, dat nooit op vooraf gegeven identiteiten is gebaseerd, maar op de hoop op een nieuw begin. Politiek is de sprong in het duister die volgens Arendt het leven de moeite waard maakt. Die visie op politiek wordt alleen maar belangrijker in een tijd van globalisering: van onbeheersbare spanningen waarin de mensheid op onvermoede mogelijkheden en onverwachte grenzen stuit.

Is Arendts pleidooi voor de vrijheid van de publieke ruimte een alternatief voor de vrije markt waarin het huidige neoliberalisme zijn vertrouwen stelt? Dat is een van de vragen die we op 14 december in de Oranjerie van Den Helder zullen bediscussiëren.

Meer informatie en aanmelden

www.oranjeriedenhelder.nl
Leerstoel vrijzinnige religiositeit en humanisme

 

Lezing zinzoekers en zinscheppers

Op zondag 11 december 2016 start ‘Perspectief’ met een lezing van prof. dr. Laurens ten Kate: ‘Zinzoekers en Zinscheppers’.  Mensen van nu zijn zinzoekers en laten zich daarbij inspireren door diverse spirituele en religieuze bronnen en creëren zelf de waarheden waaraan ze zich voor even vasthouden. Ten Kate gaat hier op in.

Wat is Perspectief? perspectief

‘Perspectief’ is een samenwerkingsverband tussen het Humanistisch Verbond Noordoostpolder en de Vereniging van Vrijzinnigen te Kampen-Noordoostpolder.

Sinds kort trekken bovengenoemde organisaties gezamenlijk op om vanuit een gedeelde visie een ander ‘perspectief’ te creëren in de samenleving. Daartoe willen zij inspiratiemomenten organiseren en mensen met elkaar in gesprek brengen rondom thema’s uit het leven.

De visie van waaruit ‘Perspectief’ werkt, wordt gekenmerkt door ruimdenkendheid en een open en kritische blik op de hedendaagse samenleving. Daarbij worden wetenschap en mythische en spirituele verhalen als bronnen gebruikt. ‘Perspectief’ staat open voor zienswijzen van andere culturen, mensen, overtuigingen en levensstijlen. ‘Perspectief’ wil het gesprek daarover stimuleren. Elkaar kritisch bevragen, respecteren en het zoeken van verbinding zijn centrale elementen.

Meer informatie en aanmelden

poster-zinzoekers-zijn-zinscheppers-def
perspectief.nop@gmail.com  of  06-48372000
Leerstoel vrijzinnige religiositeit en humanisme

Vrijzinnige tijd

Ouder worden in een vrijzinnige tijd

Op 7 oktober jl. hield de Stichting Seniorenhuisvesting ‘Zuid-Veluwe’ een minisymposium ter gelegenheid van het afscheid van Marieke de Vries-Hofman als voorzitter. Als spreker trad op Prof. Dr. Laurens ten Kate, bijzonder hoogleraar Vrijzinnige Religiositeit en Humanisme aan de Universiteit voor Humanistiek. De totstandkoming van deze leerstoel heeft zich als een rode draad door de bestuursperiode van Marieke geweven. Het minisymposium in de Aleidahof te Bennekom was dus een uiterst toepasselijk afscheidscadeau aan Marieke waarvan genodigden en geïnteresseerden konden meegenieten.

Vrijzinnige tijd

Uit de titel van de lezing spreekt een opvatting van ‘vrijzinnigheid’ waarin deze uitstijgt boven hetgeen in het algemeen met ‘vrijzinnigheid’ aangeduid wordt. We leven in een ‘vrijzinnige tijd’: de tijd van de voor-gegeven waarheden en vaste antwoorden op vaste vragen is voorbij. ‘Vrijzinnigheid’ is een condition humaine geworden. Het is een existentialistisch gekleurd geluid: de tijd van de grote verhalen (overtuigingen en ideologieën) ligt achter ons. De ‘essentie’ gaat niet meer vooraf aan de ‘existentie’, eerst is er het naakte bestaan, pas dan komen ‘essenties’ in beeld.

Zin-zoeker

Het is aan de mens om zin te zoeken, zin te scheppen. Het existentialisme mondde nog wel eens uit in nihilisme, de mens als eenzaam in zijn bestaan geworpen, maar hiervan is bij ten Kate geen sprake. Het is vrijzinnigheid die ons als mensen verbindt: als zin-zoeker sta ik er alleen voor maar dit onderscheidt me niet van anderen. Integendeel: als zin-zoekers zijn we verbonden in dezelfde opdracht, niet langer gescheiden door ideologische muren. Een interessante paradox doet zich voor: “hoe kan ik ‘uit het niets’ een zin-fundament voor mijzelf maken of vinden zonder dat ik me kan beroepen op een voor-gegeven waarheid?” Ten Kate liet op aansprekende wijze zien dat de ‘zin-zoeker’ niet ‘uit het niets’ hoeft te putten. Er is de menselijke verbeelding, een bij uitstek zin-scheppende kracht waarbij dit scheppen niet opgevat hoeft te worden als 100% eigen productie.

Levende traditie

Grondstof van verbeelding is zeker ook de levende traditie. Zoals een kunstenaar steeds weer opnieuw in dialoog gaat met de wereld, nieuwe vormen creëert waarin het voorgaande op één of andere wijze resoneert, zo creëert of vindt de ‘zin-zoeker’ steeds weer opnieuw hoop, troost, uitdaging of visioen, kortom ‘zin’. Het is een misvatting dat de moderne zin-zoeker wars zou moeten zijn van alles wat naar traditie riekt. Niet voor niets hebben woorden als ‘ziel’, ‘openbaring’ en ‘hemel’ de tand des tijds overleefd. Er is alleen wel een speelse geest met verbeeldingskracht voor nodig om deze woorden nieuw leven in te blazen in plaats van ze af te serveren als gestolde geloofsfossielen. Er mag gerust nieuwe wijn in oude zakken!

Ouder wordende mens

In zijn lezing legde Laurens ten Kate de focus op de ouder wordende mens in de context van een vrijzinnige tijd. Het is een verademing om het genuanceerde verhaal van ten Kate te beluisteren in een tijd waarin jeugdigheid, productiviteit en consumptie tot belangrijke normen verheven zijn.  In de Westerse cultuur horen we niet vaak meer praten over de specifieke kracht van de oudere mens. De oudere mens is ‘zin-zoeker par excellence’: er is een rijke ondergrond van levenservaring, een eigen mix van zingeving, er is ervaring van verlies en rouw.

Levenswijsheid die bij een ieder een heel eigen kleur aanneemt: hoe ouder, hoe unieker. De oudere mens heeft (in veel gevallen) conformisme en modegedrag achter zich gelaten en is geïndividualiseerd. Zoals het oudere lichaam getekend is door het leven, zo is dat ook het geval met het taalgebruik, gewoontes, denkwereld en voorkeuren.  Mooi was in dit verband een verwijzing naar het beleid van de Stichting Seniorenhuisvesting ‘Zuid-Veluwe’: in plaats van te focussen op verlies van zelfstandigheid worden bewoners gezien als unieke individuen, zelfstandig in de betekenisgeving aan hun bestaan.

Vrijzinnige tijd

Verbeeldingskracht

De oudere mens heeft echter wel toegang tot verbeeldingskracht nodig om zin te blijven vinden in/geven aan het bestaan. De woorden van Laurens kunnen hier niet slechts beschrijvend maar ook als appèl opgevat worden: (oudere) mens durf te spelen! Het verhaal werd niet tot een eenzijdige lofzang op de ouderdom. De ouder wordende mens ontdekt enerzijds verborgen krachten, anderzijds moet hij/zij zich uiteenzetten met toenemende kwetsbaarheid in een wereld die steeds sneller lijkt te veranderen. Een wereld die gekenmerkt wordt door dominantie van neo-liberale waarden als economische groei, productiviteit en marktdenken.

Een wereld waarin we voortdurend tot consument gemaakt worden, ook zonder er zelf altijd erg in te hebben. Een wereld waarin mensen gezien worden als ‘ondernemer van hun eigen bestaan’. Een vluchtige wereld die volgens de Franse filosoof Bernard Stiegler gekarakteriseerd wordt door ‘oplettendheidsvernietiging’.

Speelse, spelende natuur

Wat kan de oudere mens betekenen in deze neo-liberale jungle? De oudere mens kan, net als het jonge kind, volgens zijn speelse, spelende natuur leven. Hoezo associëren we ouderen met spel? Schiller (Spieltrieb) en Huizinga (Homo Ludens) schreven over het spelen als wezenskenmerk van de mens, oergrond van kunst, wetenschap en religieuze verbeelding. Het spel vraagt overgave: we spelen en worden gespeeld. Zoals een kind indrukken verwerkt in spel en verbeelding, zo biedt het ritueel een vertraagde tijd waarin gebeurtenissen betekenis kunnen krijgen. Ouderen hebben hier, volgens ten Kate, meer talent voor dan menig volwassene, ook omdat ze niet meer dagelijks hoeven te ‘functioneren’ in de marktgerichte economie.

Rituelen

Rituelen hebben een transformerend karakter: “we doen een ritueel en worden gedaan door het ritueel”. Een mensenleven heeft spel, verbeelding en rituelen nodig. Van een cultuur als geheel kan hetzelfde gezegd worden. Hier komen we aan bij een belangrijke tegenkracht tegen de vervluchtiging van het leven, een mogelijkheid tot verzet tegen het vergeten van het verleden en het verabsoluteren van maakbaarheidsidealen. Nemen we als voorbeeld de omgang met verlies en dood, levensopdrachten waar niemand zich aan kan onttrekken. Is het niet betekenisvol dat er zo veel gesproken wordt over ‘depressie’ en zo weinig over ‘melancholie’? Heeft onze cultuur nog voldoende ritueel vermogen om betekenis te kunnen vinden in zaken die onze wil of ons voorstellingsvermogen overtreffen? Omgaan met dood en rouw vraagt om ritueel spel, het jonge kind ‘weet’ hier al alles van. De oudere kan dit her-ontdekken en kan zodoende een belangrijke her-innering vormen.

Creatief proces

Na afloop van de lezing vond, onder het genot van smakelijke hapjes en drankjes, een geanimeerd gesprek plaats met het publiek. De term ‘zin-zoeken’ werd kritisch bevraagd. Ten Kate benadrukte dat ‘zin zoeken’ niet opgevat moet worden als eenzijdig rationele activiteit maar zeker ook als creatief proces. Ook het ‘ontstaan’ van nieuwe rituelen kwam ter sprake. In dat verband is het belangrijk op te merken dat ‘nieuwe’ rituelen nooit losstaan van millennia aan rituele creativiteit die ons vooraf gegaan zijn. Daarnaast werd de vraag gesteld hoe de vrijzinnige bewegingen in kunnen spelen op de vrijzinnige staat van ons huidige tijdperk. Dit laatste is wellicht ooit onderwerp van een even boeiende lezing want er restte geen tijd om hier uitvoerig op in te gaan.

Opdracht oudere mens

We kunnen terugkijken op een uiterst zinnig minisymposium. De verbitterde personages in ‘Pogingen iets van het leven te maken’ (Hendrik Groen) hebben niet het laatste woord! De oudere mens heeft een opdracht, in de eerste plaats jegens zichzelf maar in de tweede plaats ook als cultuurfactor: herinner ons, herinner de wereld aan de transformerende kracht van innerlijk leven.

Ronald Naar

Meer informatie

Geïnteresseerden kunnen zich verder verdiepen in dit gedachtegoed door het lezen van het boekje  “De vreemde vrijheid” (Uitgeverij Sjibbolet), uitgegeven ter gelegenheid van de inauguratie van Laurens ten Kate. U kunt het boekje (€ 11,50) verkrijgen op het landelijk bureau: bureau@vrijzinnigen.nl of 033 468 90 00.
Leerstoel vrijzinnige religiositeit en vrijzinnigheid

 

Wees realistisch, denk het onmogelijke

Metamorfose symposium met Joke Hermsen

Wees realistisch- denk het onmogelijke – Reflecties over Kairos

In de essaybundel Kairos ‘Een nieuwe bevlogenheid’ gaat auteur en denker Joke Hermsen in op ‘Kairos’: god van het geschikte moment, ofwel de (niet-lineaire) tijdservaring. In tien essays en een nawoord brengt ze een nieuwe tijdsethiek in relatie tot filosofen zoals Nietzsche, Arendt en Heidegger, auteurs zoals Mann en Woolf, en ook tot kunst, cultuur, onderwijs en de filosofie. Aangezet door de crisis pleit Hermsen voor bedachtzaamheid, concentratie en aandacht.

Joke Hermsen

Joke Hermsen studeerde letteren en filosofie, en promoveerde in 1993 aan de Universiteit Utrecht. Daarna was zij als postdoc onderzoeker filosofie werkzaam in Amsterdam en Tilburg. Hermsen publiceerde drie essaybundels: Heimwee naar de Mens (2003), Stil de tijd (2009, bekroond met de Jan Hanloo essayprijs) en Kairos. Een nieuwe bevolgenheid. Daarnaast publiceerde ze vijf romans. In 2017 zal ze het essay schrijven voor de Maand van de Filosofie: Melancholie van de onrust.

Informatie en aanmelding

U vindt hier de informatie over het symposium ‘Wees realistisch, denk het onmogelijke’: joke-hermsen-metamorfoses-symposium
Toegang is gratis, wel graag aanmelden via ehausr@gmail.com

(Terug) naar Leerstoel vrijzinnige religiositeit en humanisme

De dood staat op. Vrijzinnige bedenkingen bij het hierna(nog)maals

In deze lezing vraagt Laurens ten Kate vraagt zich af hoe centraal de gedachte van een leven na de dood eigenlijk is voor de christelijke tradities. Zijn het verhaal en de symboliek van het kruis niet crucialer? Daarbij is het belangrijk te onderscheiden over welk christendom we het hebben.

Vervolgens zal Ten Kate kort ingaan op de recente, vernieuwende filosofische literatuur over deze thematiek, om ten slotte naar de actualiteit te gaan: hoe zou een ander denken over leven, sterven en dood eruit zien, en welke gevolgen kan dat hebben voor vrijzinnig pastoraat?

Meer informatie

Mennorode, Elspeet
24 oktober 2016
10.00 – 17.00 uur
uitnodiging-vrijzinnig-omgaan-met-het-hiernanogmaals

 

 

Vrijzinnigheid

Nieuwe betekenissen van vrijzinnigheid

Laurens ten Kate spreekt over het thema: ‘Nieuwe betekenissen van vrijzinnigheid en humanisme’. Het toverwoord voor hem is ‘scheppen’.

De mens draagt een verantwoordelijkheid met zich mee. Als vrijzinnigen weten we daarbij dat wij een vrije wil hebben en keuzevrijheid. Sta in die vrijheid en wees creatief en scheppend! Wees de ondernemer in je eigen bestaan.

Laurens ten Kate is sinds dit voorjaar hoogleraar Vrijzinnige Religiositeit aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht.

De Kapel organiseert boeiende en inspirerende lezingen op maandagavond. Aanvang steeds om 20.00 uur; de deur is open vanaf 19.30 uur. Er is elke avond gelegenheid om met de inleider in gesprek te gaan. Na afloop wordt een drankje geserveerd. Een vrijwillige bijdrage in de kosten wordt op prijs gesteld. Daarom is er na afloop een collecte.

Vrijzinnige Kapel
Gravelandseweg 144
Hilversum